- vært fy­ret ef­ter vold DER­FOR FIK HAN SPAR­KET

BT - - NYHEDER - Dor­te Han­sen doh@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk

TORS­DAG 26. MARTS 2015

RA­SE­RI

’ Et med­lem af per­so­na­let - som er en helt uskyl­dig part - tog på ska­destu­en ef­ter et fy­sisk sam­men­stød, ef­ter­fulgt af ved­va­ren­de ver­bal mis­brug af en ek­strem ka­rak­ter.

For mig er en græn­se ble­vet kryd­set. Der kan ik­ke væ­re én re­gel for én og én re­gel for en an­den, dik­te­ret af en­ten rang el­ler PR og kom­merci­el­le over­vej­el­ser,’ skri­ver BBCs ge­ne­ral­di­rek­tør, Lord To­ny Hall, i sin of­fi­ci­el­le med­del­el­se om Je­re­my Clark­sons fy­ring.

I sam­me om­bæ­ring of­fent­lig­gør han BBCs in­ter­ne un­der­sø­gel­se af be­gi­ven­he­der­ne. Den rap­port sam­men med vid­ne­be­ret­nin­ger fra The Te­le­graph og tv- sta­tio­nen Sky gi­ver et me­re de­tal­je­ret bil­le­de af, hvad der er gå­et for­ud for fy­rin­gen af den po­pu­læ­re vært.

4. marts

’ Top Gear’- hol­det hav­de tid­li­ge­re på da­gen op­ta­get det po­pu­læ­re tv- pro­gram i et tv­stu­die i Sur­rey. Se­ne­re sam­me dag tog pro­duk­tions­hol­det af sted til op­ta­gel­ser i North Yor­ks­hi­re.

Ef­ter at ha­ve til­bragt et par ti­mer på en lo­kal pub, blev de tre vær­ter Je­re­my Clark­son, Ja­mes May og Ri­chard Ham­mond flø­jet med he­li­kop­ter til North Yor­ks­hi­re.

På Si­mon­sto­ne Hall Ho­tel an­greb Je­re­my Clark­son sent på af­te­nen pro­du­ce­ren Oi­sin Ty­mon, der var den ene­ste fra pro­duk­tions­hol­det, der hav­de ven­tet op­pe for at ta­ge imod de tre vær­ter. Clark­son Oi­sin Ty­mon så hårdt i an­sig­tet, at hans læ­be flæk­ker. Sla­ge­ne fal­der i cir­ka 30 se­kun­der, før vid­ner gri­ber ind og stop­per den ag­gres­si­ve tv- vært. Ty­mon gør an­gi­ve­ligt ik­ke an­sats til at vil­le slå igen.

An­gre­bet på Oi­sin Ty­mon er så højlydt, at an­dre gæ­ster i ho­tel­lets restau­rant ik­ke kan und­gå at føl­ge med i den ra­sen­de tv- værts an­greb. Til­svi­nin­gen fort­sæt­ter på et ho­tel­væ­rel­se, hvor vid­ner gen­nem væg­ge­ne kan hø­re en sta­dig højtrå­ben­de Je­re­my Clark­son. Den po­pu­læ­re tv- vært rå­ber de grim­me­ste skældsord, si­ger ned­sæt­ten­de og kræn­ken­de ting om Oi­sin Ty­mon, der og­så bli­ver tru­et med en fy­re­sed­del, mens fle­re vid­ner ser på. En trus­sel som Oi­sin Ty­mon ta­ger for på­ly­den­de. Han tror den dag på ho­tel­let, ef­ter at væ­re ble­vet slå­et af Je­re­my Clark­son, at han har mi­stet sit job.

Oi­sin Ty­mon ta­ger på ska­destu­en for at få un­der­søgt sin hæ­ve­de og blø­de­n­de læ­be.

Ho­tel­lets ma­na­ger til­be­re­der en ste­ak til den op­hid­se­de tv- vært i et for­søg på at dæm­pe tv- vær­tens ra­se­ri.

5. marts

De føl­gen­de da­ge for­sø­ger Je­re­my Clark­son at und­skyl­de an­gre­bet over for Oi­sin Ty­mon via sms og an­sigt til an­sigt.

9. marts

Je­re­my Clark­son med­del­er selv si­ne che­fer på BBC, at han har væ­ret in­vol­ve­ret i et fy­sisk og ver­balt sam­men­stød med Oi­sin Ty­mon, der er pro­du­cer på ’ Top Gear’.

10. marts

Je­re­my Clark­son bli­ver sus­pen­de­ret fra sit job på BBC, mens en in­tern un­der­sø­gel­se skal af­kla­re, hvad der ske­te på ho­tel­let den 4. marts.

25. marts

BBCs ge­ne­ral­di­rek­tør, Lord To­ny Hall, med­del­er, at Je­re­my Clark­son ik­ke vil få for­læn­get sin kon­trakt. Han er fy­ret fra ’ Top Gear’, som han har væ­ret vært på si­den 2002. Bag­grun­den er vold mod en uskyl­dig kol­le­ga. An­kla­ger, som Je­re­my Clark­son iføl­ge BBCs in­ter­ne un­der­sø­gel­se ik­ke be­stri­der.

Den ka­ris­ma­ti­ske og kon­tro­ver­si­el­le tv- vært Je­re­my Clark­son blev i går fy­ret fra BBC. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.