’’

BT - - NYHEDER - Lord To­ny Hall, ge­ne­ral­di­rek­tør i BBC

Et med­lem af per­so­na­let - som er en helt uskyl­dig part - tog på ska­destu­en ef­ter et fy­sisk sam­men­stød, ef­ter­fulgt af ved­va­ren­de ver­bal mis­brug af en ek­strem ka­rak­ter. For mig er en græn­se ble­vet kryd­set. Der kan ik­ke væ­re én re­gel for én og én re­gel for en an­den, dik­te­ret af en­ten rang el­ler PR og kom­merci­el­le over­vej­el­ser

Clark­son blev ra­sen­de over, at der ik­ke var et varmt må­l­tid klar, da han an­kom, for­tæl­ler en an­den ho­tel­gæst ef­ter­føl­gen­de. Hun hø­rer ham si­ge, at det er ’ lat­ter­ligt, at der ik­ke er no­get at spi­se’.

Un­der en 20- 40 mi­nut­ters højtrå­ben­de til­svi­ning af Oi­sin Ty­mon slår Je­re­my

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.