Ci­ty­bois er til­ba­ge igen

På kon­trakt hos stort pla­de­sel­skab

BT - - NYHEDER - Laurits Bak Lyck la­ly@ bt. dk

BOY­BAND

Det si­ges, at man skal sme­de, mens jer­net er varmt. Og det må man si­ge, de to Ci­ty­bois- fy­re, Thor Far­lov på 15 og Anthon Edwards på 16, har gjort.

So­ny Mu­sic har net­op of­fent­lig­gjort, at man har skre­vet kon­trakt med Ci­ty­bois, der røg ud af X Fa­ctor sid­ste uge.

’ So­ny Mu­sic for­tæl­ler i dag ( ons­dag, red.), at man har væ­ret i be­ha­ge­lig di­a­log med Anthon og Thor, samt beg­ges for­æl­dre hen over we­e­ken­den, og at man er ble­vet eni­ge om at ind­gå et sam­ar­bej­de med hen­blik på at få ud­gi­vet dren­ge­nes egen mu­sik,’ skri­ver pla­de­sel­ska­bet i en pres­se­med­del­el­se.

Fre­dag ef­ter fre­dag har fle­re og fle­re be­gej­stre­de un­ge - og sær­ligt kvin­de­li­ge - fans nær­mest stå­et vagt for­an DR By­en, når sang­kon­kur­ren­cen har stå­et på in­den­for. No­get,

TORS­DAG 26. MARTS 2015 som ik­ke er gå­et So­nys næ­se for­bi.

Helt ene­stå­en­de

» De her dren­ge har uden tvivl no­get helt unikt, og den fan- ma­nia, vi ser li­ge nu, er i vir­ke­lig­he­den me­get udansk og usæd­van­lig – og slet ik­ke no­get, vi har op­le­vet i X Fa­ctor før. De har en kæm­pe tro på sig selv, og vi har en kæm­pe tro på dem, « si­ger Han­nah Lil­je­gren, der er pro­duct ma­na­ger hos So­ny Mu­sic.

Som de to Ci­ty­bois- dren­ge tid­li­ge­re har for­talt til bt. dk, har de en sing­le på vej. Og even­tu­el­le ’ ci­ty­fans’ skal ik­ke ven­te læn­ge, da sing­len al­le­re­de udkommer fre­dag, hvor duo­en og­så skal var­me op for X Fa­ctor- fi­na­li­ster­ne i Boxen i Her­ning.

» Det bli­ver for vild en op­le­vel­se, og vi hå­ber vir­ke­lig, at pu­bli­kum ta­ger godt imod os! Vi glæ­der os helt vildt me­get, « si­ger Anthon og Thor til dr. dk.

Selv da ci­ty­bois li­ge var stemt ud af X Fa­ctor, var de ik­ke til at slå ud, og nu er de til­ba­ge i show­bizz. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.