Kæm­pe­over­skud

BT - - NYHEDER - Sø­ren Ploug Lil­mo­es Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

FESTI­VAL

Set med øko­no­mi­ske bril­ler var sid­ste års Roskil­de Festi­val i en klas­se for sig. Da reg­nin­ger­ne var be­talt og kas­sen gjort op, var der 26,7 mil­li­o­ner kro­ner til­ba­ge på bund­linj­en, og det er bed­ste re­sul­tat no­gen­sin­de.

Steen Jør­gen­sen, der er for­mand for Fore­nin­gen Roskil­de Festi­vals be­sty­rel­se, har fle­re for­kla­rin­ger på re­kor­den.

» Vi kan nær­mest ik­ke øn­ske os en bed­re festi­val end den, vi op­le­ve­de i 2014. Det stær­ke mu­sikpro­gram og det hi­sto­risk flot­te bil­letsalg med over 100.000 solg­te bil­let­ter vi­ser, at Roskil­de Festi­val vir­ke­lig til­by­der et helt unikt fæl­les­skab, « si­ger han i en pres­se­med­del­el­se.

Pen­ge til for­e­nin­ger

De man­ge mil­li­o­ner får dog ik­ke lov til at sam­le støv. Or­ga­ni­sa­tio­ner som Fol­kekir­kens Nød­hjælp, Fore­nin­gen Ung­doms­bu­reau­et, Lands­for­e­nin­gen Yn­gresa­gen, Læ­ger uden Græn­ser, Mødre­hjæl­pen, Dansk Rø­de Kors og Ung­dom­mens Rø­de Kors er blandt mod­ta­ger­ne af pen­ge fra sid­ste års over­skud.

» Med 44 festi­va­ler i ba­ga­gen er vi stol­te af fort­sat at kun­ne ud­for­dre og præ­ge tidsån­den sam­ti­dig med, at vi nu kan ud­lod­de et re­kord­s­tort over­skud til vel­gø­ren­de og kul­tu­rel­le for­mål. In­gen Roskil­de Festi­val uden det fri­vil­li­ge en­ga­ge­ment, så vi sen­der en kæm­pe tak til de me­re end 30.000 fri­vil­li­ge, der al­le bi­drog til at ska­be en sær­lig op­le­vel­se for vo­res gæ­ster, « si­ger Steen Jør­gen­sen.

Sid­ste års gæ­ster spi­ste og drak i en grad på festi­val­plad­sen, så end­nu en re­kord er slå­et. Over­skud­det fra sal­get i bo­der­ne lan­de­de på 22,2 mil­li­o­ner kro­ner, som er det bed­ste re­sul­tat no­gen­sin­de.

Pen­ge­ne går til de cir­ka 200 for­e­nin­ger, virk­som­he­der og or­ga­ni­sa­tio­ner, der med fri­vil­li­ges ind­sats ud­fø­rer han­dels- og ser­vi­ce­op­ga­ver på festi­va­len.

Gæ­ster­ne på sid­ste års roskil­de Festi­val spi­ste og drak festi­va­len til et re­kor­d­over­skud. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.