Kul­tur DI­NA OG DRAGE

’ Skam­me­rens dat­ter’ er den dan­ske ’ Game of Thrones’

BT - - KULTUR - Ni­els Lind Lar­sen nll@ bt. dk

FILM

Det er in­gen over­ra­skel­se, at der lå en god fi lm i Le­ne Kaa­ber­bøls skøn­ne bør­ne­ro­man om ’ Skam­me­rens dat­ter’. Men det er en for­nø­jel­se at se, hvor am­bi­tiøst den er re­a­li­se­ret.

Man kun­ne let ha­ve fo­re­stil­let sig end­nu en om­gang dansk fan­ta­sy med und­skyl­den­de glimt i øjet og bil­li­ge eff ek­ter. Med slag­te­rens hund klædt ud som sko­v­trold og Ham­mers­hus som mid­delal­der­by.

I ste­det har dansk bør­ne­fi lm druk­ket dra­ge­blod og for­vand­let sig til et frå­den­de bæst af et even­tyr. Ind­spil­let i Tjek­ki­et i land­ska­ber med ma­jestæti­ske bjer­ge og dra­be­li­ge slug­ter. Med he­le by­er, der hvi­ler på klip­pe­kan­ten, og som over­be­vi­sen­de dan­ner bag­grund for det mid­delal­der­li­ge fyr­ste­døm­me Du­nark, hvor den re­ge­ren­de fa­mi­lie blo­digt myr­des ved hi­sto­ri­ens be­gyn­del­se. Og med et væld af le­de mor­de­re og her­ske­sy­ge tyran­ner, ren­hjer­te­de hel­te, trold­mænd, hek­se, magi, dra­ger og ubry­de­li­ge ven­ska­ber.

Spæn­den­de og actionfyldt

Det er ren ’ Game of Thrones’. I bør­ne­høj­de selv­føl­ge­lig, men så spæn­den­de og actionfyldt, at re­sten af fa­mi­li­en vil væ­re li­ge så godt un­der­holdt. Og med en re­a­lis­me og tro­vær­dig­hed i si­ne fan­ta­sy­e­le­men­ter, der må be­gej­stre gen­rens fans.

Har ar­vet sin mors ev­ner

Som Arya i ’ Thrones’ ka­stes Di­na ( Re­bec­ca Emi­lie Sat­trup) ud i en barsk ver­den, hvor børn ik­ke reg­nes for no­get. Og pi­ger for end­nu min­dre. Di­na har ar­vet sin mors ev­ne til at se li­ge ind i folks sor­te og skam­ful­de sjæl. Det er en ga­ve, der fø­les som en for­ban­del­se. En hek­se­kunst, der gør folk ut­ryg­ge ved den un­ge pi­ge, som hen­tes til by­en for at skam­me fyr­ste­søn­nen Ni­co ( Jakob Oft ebro), der er an­kla­get for mor­det på sin fa­mi­lie. kamp for ret­fær­dig­hed, der og­så in­vol­ve­rer den nye ve­nin­de Rosa ( Pe­tra Maria Scott), og som stræk­ker sig over fi re bø­ger. Der for­hå­bent­lig nu bli­ver til li­ge så man­ge fi lm.

Der er man­ge di­men­sio­ner i Kaa­ber­bøls hi­sto­rie om en te­e­na­gepi­ge, der må læ­re at sto­le på sig selv og stå ved sin over­be­vis­ning. Uni­ver­set er vildt og fa­bu­le­ren­de, men væg­ten af æg­te ven­skab, fø­lel­sen af usik­ker­hed og ver­dens uret­fær­dig­hed er gen­ken­de­lig for hver en te­e­na­ger. Og det gi­ver ’ Skam­me­rens dat­ter’ en na­tu­ra­lis­me midt i fan­ta­sy­en, som in­struk­tør Ken­neth Kainz fan­ger rig­tig fl ot.

Han for­kla­rer al­drig me­re end nød­ven­digt, men luk­ker os ind i en gen­nem­ført even­tyr­ver­den, hvor dra­ger er li­ge så na­tur­li­ge som bag­gårds­kat­te, og hen­ret­tel­ser på tor­vet li­ge så un­der­hol­den­de som ’ X Fa­ctor’. Det er en stor og fængs­len­de fi lm, han har skabt, i et højt tem­po med mas­ser af høj­de­punk­ter.

Så må dyb­den i ka­rak­te­rer­ne og ven­ska­ber­ne føl­ge, når en­som­he­den og uhyg­gen sæt­ter ind i de kom­men­de ka­pit­ler. For er der no­gen ret­fær­dig­hed til­ba­ge, ik­ke ba­re i Di­nas, men og­så i vo­res ver­den, så er det her kun be­gyn­del­sen.

Bri­ti­ske David Oy­e­lowo er su­veræn som Dr. King. Og

Læs he­le anm på bt. dk

Di­na ( Re­bec­ca Emi­lie Sat­trup) i klø­er­ne på den her­ske­sy­ge, dra­ge­blod­s­drik­ken­de Dra­kan

( Pe­ter Plaug­borg). ’ Skam­me­rens dat­ter’ er en even­tyr­lig stor­film, der bør be­gej­stre bå­de små og sto­re fan­ta­sy­fans

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.