ER­NE

BT - - KULTUR -

Se­ri­en ’ F for får’ har i ot­te år le­vet højt på en ene­ste jo­ke: Alt det, får kan fi nde på at la­ve, når den nær­sy­ne­de bon­de kig­ger væk. Det går får­ry­gen­de i di­a­log­lø­se epi­so­der på syv mi­nut­ter, men hvor­dan hol­der kon­cep­tet i en hel spil­le­fi lm?

Over­ra­sken­de fi nt fak­tisk. ’ F for får - fi lmen’ for­mår bå­de at kla­re sig uden di­a­log og at ska­be en hi­sto­rie, hvor Fro­de Fårs bon­de­mand som van­ligt ik­ke fat­ter en bjæl­de af, hvad der få­re­går. Den fun­ge­rer nær­mest som én lang epi­so­de og vil nok især be­gej­stre voks­ne fans af se­ri­en.

Til gen­gæld fø­les fi lmen og­så lidt lang, må­ske især for un­ger­ne. Og selv om få­re­ne slip­per helskin­det fra spil­le-

nll@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.