Når får hol­der en fri­dag

BT - - KULTUR -

FILM

FI­NUR­LIG ’ F for får - fi lmen’ ANIMATION **** **

fi lms­for­ma­tet, så får sel­ska­bet Aard­man ik­ke så me­get ud af trans­for­ma­tio­nen, som det gjor­de med sin an­den sto­re se­rie ’ Wal­ter og Tro­fast’, der blev til to over­ra­sken­de hel­støb­te fa­mi­lie­fi lm.

Fi­nur­li­ge de­tal­jer

Men mo­del­ler­voks­fi gu­rer­ne er skøn­ne. Bil­le­der­ne er en for­nø­jel­se, og man hyg­ger sig kluk­ken­de gen­nem for­tæl­lin­gen om evigt drift ige Fro­de, der får nok af land­li­vets trum­me­rum og ar­ran­ge­rer en fri­dag i by­en for he­le fl ok­ken. In­klu­si­ve bon­den, der med dun­dren­de hukommelsestab bli­ver et hit på by­ens fas­hio­nab­le fri­sør­sa­lon.

Der er man­ge fi nur­li­ge de­tal­jer i mø­det mel­lem land og by, får og folk. Vi får en føl­somt bræ­get bar­bers­hop­sang un­der­vejs, og her er ind­for­stå­e­de re­fe­ren­cer til alt fra Be­at­les til Hit­chco­ck. De fl este går hen over ho­ve­d­er­ne på de mind­ste, men al­le kan føl­ge med i plot­tet. Og skul­le man al­li­ge­vel ke­de sig un­der­vejs - ja så kan man jo al­tid tæl­le får.

’ F - for får - fil­men’ er un­der­hol­den­de og fi­nur­lig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.