’’

BT - - KULTUR -

Kvin­der­ne glem­mer til­sy­ne­la­den­de, at hun fak­tisk er prosti­tu­e­ret. At han kø­ber hen­des sel­skab...

mig midt i kvin­der­nes dag­drøm­me­ri om Vi­vi­an og Edward er, at de til­sy­ne­la­den­de glem­mer, at hun fak­tisk er prosti­tu­e­ret. At han kø­ber hen­des sel­skab, hen­des tid, og at hun un­der­ka­ster sig hans øko­no­mi­ske magt, når hun mæ­sker sig i ho­tel­lets de­li­ka­tes­ser, py­n­ter sig med de­sig­ner- ro­ber og le­ver det de­ka­den­te liv for en stund. ’ PRET­TY WO­MAN’ BLEV en stor suc­ces hos pu­bli­kum og fi - gu­re­rer i dag som den bedst sæl­gen­de ro­man­ti­ske komedie i hi­sto­ri­en. Sam­ti­dig er den vel vist nog­le tu­sind gan­ge ba­re på dansk tv, så fi lmen har haft al­le mu­lig­he­der for at mø­de et vold­somt stort pu­bli­kum i al­le al­dre. EN AF DE respekt­ful­de be­slut­nin­ger har væ­ret, at de ik­ke la­ve­de en to­er. Den­gang be­hø­ve­de man ik­ke at vri­de de sid­ste kom­merci­el­le drå­ber ud af en­hver suc­ces. Ryg­ter­ne vil vi­de, at Ro­berts hav­de for me­get gang i kar­ri­e­ren til, at hun vil­le spil­le den lyk­ke­li­ge lu­der end­nu en gang. SOM TI­DEN ER gå­et, har den få­et klas­si­ker- sta­tus. En af for­kla­rin­ger­ne er, at gen­ren i grove træk ik­ke har for­ny­et sig si­den. ’ Pret­ty Wo­man’ in­tro­du­ce­re­de en stil, fi gu­rer og en mu­si­ka­li­tet, som er ko­pi­e­ret i ho­be­tal si­den.

twit­ter. com/ Soren_ Hoy

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.