’ Pret­ty Wo­man’ fyl­der 25

BT - - KULTUR -

MIG OG KUL­TU­REN

En smuk kvin­de bli­ver 25 år i den­ne her uge. Den ro­man­ti­ske klas­si­ker ’ Pret­ty Wo­man’ - med en fersk Julia Ro­berts på 28 som­re og en di­sting­ve­ret Ri­chard Ge­re på 40 som to kær­lig­heds­sø­gen­de i et sol­be­skin­net Los An­ge­les. ’ PRET­TY WO­MAN’ ER en af de fi lm, som de fl este hu­sker. Det er ik­ke one- li­ners og vit­ser, der bli­ver re­fe­re­ret til, men der­i­mod sce­ner. ’ Jeg el­sker der, hvor hun lig­ger i skum­bad og syn­ger Prin­ce,’ sag­de en af mi­ne ve­nin­der, da vi tal­te om ju­bilæ­et. ’ El­ler den hvor hun kom­mer i sin rø­de kjo­le, og han gi­ver hen­de en halskæ­de til 250.000 dol­lar…,’ bi­drog en an­den ve­nin­de med. DET ER TY­DE­LIGT, at det er en fi lm, som kvin­der ty­de­ligt hu­sker og drøm­mer sig hen i. Aske­pot- hi­sto­ri­en blan­det med My Fair La­dy, til­sat en smu­le Hol­lywood. KVIN­DER­NE EL­SKER SCE­NEN, hvor Vi­vi­an ( som Ro­berts hed­der i fi lmen) går amok på Ro­deo Dri­ve og tøm­mer de eks­klu­si­ve bu­tik­ker med Edwards guld­kort, ledsa­get af lysti­ge to­ner fra det me­get po­pu­læ­re so­und­tra­ck.

DET IN­TER­ES­SAN­TE FOR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.