En dej­lig bal­let­dan­ser

BT - - NAVNE - Vi­be­ke Wern VW@ ber­ling­s­ke. dk

40 ÅR I MOR­GEN

Her­hjem­me har vi i snart man­ge år kun­net føl­ge Den Kgl. Bal­lets so­list Di­a­na Cu­ni fol­de sig ud som en dej­lig og dyg­tig dan­ser i Bour­non­vil­le- re­per­toi­ret. Men den lil­le, mør­ke bal­le­ri­na er san­de­lig og­så en Bour­non­vil­le­dan­ser, der er ble­vet lagt mær­ke til i ud­lan­det. Se­ne­st har Di­a­na Cu­ni, der fyl­der 40 år i mor­gen, hø­stet sto­re ro­ser i bå­de London og New York, da hun sam­men med en grup­pe dan­se­re fra Den Kgl. Bal­let i ja­nu­ar var en del af

’ Bour­non­vil­le Ce­le­bra­tion Tour’, ar­ran­ge­ret af hen­des kol­le­ga, so­lo­dan­se­ren Ul­rik Birk­kjær. I London, hvor hun på Pea­co­ck The­a­tre bl. a. dan­se­de pas de trois fra ’ Kon­ser­va­to­ri­et’ og den ro­man­ti­ske pas de deux fra ’ Blom­ster­fe­sten i Gen­za­no’, skrev en an­mel­der ro­sen­de, at Di­a­na Cu­ni, var ’ den mind­ste af de dan­ske pi­ger, men hun fan­ge­de øjet med alt, hvad hun gjor­de’. An­dre an­mel­de­re ro­ste hen­de for hen­des sto­re sik­ker­hed og over­be­vi­sen­de rap­fo­de­de dans. Og Lon­dons grand old man in­den for bal­let­kri­tik Cle­ment Crisp un­der­stre­ge­de, hvor be­ta­get han var af Di­a­na Cu­nis sød- me­ful­de fremto­ning på sce­nen.

I New York kald­te an­mel­der­ne Di­a­na Cu­ni en æg­te Bour­non­vil­le­ve­te­ran og frem­hæ­ve­de hen­des fj er­let­te spring og det fan­ta­sti­ske fo­d­ar­bej­de.

Hun fi k og­så ro­ser for sin smi­di­ge ryg og sin liv­li­ge, fl ir­ten­de dans i pro­gram­mets ud­drag fra 3. akt af ’ Na­po­li’, og selv­føl­ge­lig blev hen­des fi ne mu­si­kal­ske fra­se­rin­ger og­så be­mær­ket.

Go­de ge­ner

Di­a­na Cu­ni har da og­så kendt til Bour­non­vil­le- sti­len li­ge fra barns­ben. Op­vok­set i Brønd­by som dat­ter af en fod­bold­spil­ler og en gym­nast var hun ge­ne­tisk godt dis­po­ne­ret for bal­let­træ­ning. Som sy­vårig kom hun ind på Det Kgl. Te­a­ters Bal­letsko­le og blev i 1993 an­sat som kor­ps­dan­ser i Den Kgl. Bal­let, hvor hun i 2001 blev ud­nævnt til so­list. Nog­le af hen­des vig­tig­ste rol­ler i Bour­non­vil­le- re­per­toi­ret har væ­ret Te­resi­na i ’ Na­po­li’ og Eff y i ’ Syl­fi den’.

Men Di­a­na Cu­ni kan be­stemt og­så dan­se an­det end Bour­non­vil­le. Hun fi k lidt af et gen­nem­brud i Pe­ter Mar­tins’ ’ Bar­ber Vi­o­lin Con­cer­to’ i 1995 og var glim­ren­de som Rus­si­an Girl i Ba­lan­chin­es ’ Se­re­na­de’ og her­lig som den vre­de da­me i Jero­me Rob­bins’ ’ The Con­cert’. Et høj­de­punkt i kar­ri­e­ren var hen­des ko- ket­te, sik­re og skar­pe for­tolk­ning af det kræ­ven­de par­ti som Ki­tri i Alcia Alonsos ver­sion af ’ Don Qu­ixo­te’.

Di­a­na Cu­ni, der i sin fri­tid er glad for at ma­le, læ­se og se fod­bold­kam­pe med Brønd­by IF, har nu nå­et pen­sions­al­de­ren i Den Kgl. Bal­let, hvor hun stop­per ved sæ­so­nens ud­gang. Men med sin sik­re stil og sit sto­re kend­skab til Bour­non­vil­le- re­per­toi­ret vil hun væ­re op­lagt til at fø­re Bour­non­vil­le- tra­di­tio­nen vi­de­re gen­nem un­der­vis­ning så­vel her­hjem­me som i ud­lan­det, hvor hun al­le­re­de har la­vet fl ere Bour­non­vil­le- kur­ser.

Dron­ning Mar­gret­he og prins Hen­rik hil­ste på so­lo­dan­ser­ne Gud­run Bø­je­sen, Di­a­na Cu­ni( i sort), Tina Højlund, Amy Wat­son og Sus­an­ne Grin­der ef­ter en fest­fo­re­stil­ling i DR for 3 år si­den. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.