FOR­MAND EF­TER LOD­TRÆK­NING

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 17 år si­den 1998:

LØVEN 22.07 - 22.08 Du har det nok lidt som stil­stand før en storm. Der er me­get, du ger­ne vil, men fø­ler dig ik­ke helt klar til at kom­me i gang med det. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Der lig­ger me­re uro i luft en end du bry­der dig. Der er dog ik­ke me­get an­det at gø­re ved det end at ven­te, til stormen har lagt sig. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Kom­mu­ni­ka­tions­pla­ne­ten Mer­kur på­vir­ker dit tegn. Det sæt­ter ek­stra fo­kus på alt, som har med skrift li­ge og mundt­li­ge an­lig­gen­der at gø­re. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Må­nen på­vir­ker dit tegn i dag. Det gi­ver en ek­stra an­led­ning til, at di­ne fø­lel­ser rø­rer på sig, og der er fo­kus på di­ne dag­li­ge fø­lel­ses­mæs­si­ge be­hov. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Der er no­get, du ger­ne vil si­ge til en be­stemt per­son. Men det at få det gjort er ik­ke så­dan li­ge at gø­re. Du ta­ler med en god ven om det. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:*** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Der lig­ger rent fak­tisk nog­le spæn­den­de ud­for­drin­ger i luft en til dig, hvis og så­fremt du har lyst til at ta­ge dem op. Pas på di­ne eg­ne be­græns­nin­ger. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Må­nen dan­ner spæn­ding til bå­de Jupi­ter og Nep­tun i dit tegn. Det læg­ger op til en dag med fl ere fø­lel­ses­mæs­si­ge for­vir­rin­ger og for­vik­lin­ger. Kær­lig­hed:* Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** FISKENE 19.02 - 19.03 Hvis du læ­rer at ta­ge en dag ad gan­gen og for­mår at for­hol­de dig til det som er, så er du godt ru­stet i for­hold til at kom­me vi­de­re. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:****

195). ( Svær 20). ( Mid­del 26). ( Nem

Ven­stres Ivar Han­sen bli­ver for­mand for Fol­ke­tin­get ef­ter lod­træk­ning med Bir­te Wei­ss ( S). Ivar Han­sen sad på po­sten frem til sin død 11. marts 2003. Han dø­de i øv­rigt i par­ti­fæl­len Ma­ri­ann Fischer Bo­els lej­lig­hed. Ivar Han­sen blev ef­ter­fulgt på po­sten af Chri­sti­an Mej­da­hl, Thor Pe­der­sen og se­ne­st Mo­gens Lyk­ke­toft.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.