MUND­KURV P

I Ca­ta­lo­ni­en Rundt kø­rer en mær­ket flok Tin­koff- Saxosus­pen­de­rin­gen af Bjar­ne Ri­is. In­gen på hol­det tør sig

BT - - SPORTEN - BT I CA­TA­LO­NI­EN Sø­ren Klæ­strup i Spa­ni­en Nils meilvang ( fo­to)

Op­løbs­stræk­nin­gen lig­ger pla­ce­ret for en­den af Car­rer Emi­li Gra­hit i Giro­na. Det er her vin­de­ren af tred­je eta­pe i Ca­ta­lo­ni­en Rundt skal fin­des. Må­ske det bli­ver spa­ni­er­nes egen helt, Al­ber­to Con­ta­dor. Han er i hvert fald glim­ren­de kø­ren­de og ryk­ker fle­re gan­ge fra fel­tet. Til sidst får han hul og dan­ner en front­grup­pe med Ri­chie Po­r­te, Fa­bio Aru, Ri­go­ber­to Uran, Do­me­ni­co Pozzovi­vo og se­ne­re Da­ni­el Martin og An­drew Ta­lan­sky. Pozzovi­vo er smar­test og vin­der ef­ter godt 157 ki­lo­me­ters kør­sel i kul­de og regn. Con­ta­dor kan dog og­så væ­re til­freds, for han sæt­ter sin di­rek­te ri­val Chris Froo­me. Men i mål er der in­gen glæ­de.

BT er rejst til Spa­ni­en og kørt di­rek­te ind i lø­bet Ca­ta­lo­ni­en Rundt. Na­tur­lig­vis er fo­kus slet ik­ke på den el­lers godt stjer­ne­fyld­te syv da­ge lan­ge be­gi­ven­hed. Nej, vi er her for at fin­de ud af, hvad po­k­ker der egent­ligt fo­re­går på Team Tin­koff- Saxo i dis­se da­ge.

Nor­malt ta­ler ryt­ter­ne ger­ne, sær­ligt når der ik­ke er syn­der­ligt me­get pres på dem. I Ca­ta­lo­ni­en Rundt er det sid­ste til­fæl­det. Al­le­re­de få me­ter på den an­den si­de af mål­stre­gen i Giro­na kan BT dog hur­tigt for­nem­me, at ly­sten til at ta­le ik­ke er til ste­de. Over­ho­ve­det.

» Er det om Bjar­ne? « spør­ger Mi­cha­el Val­gren som det før­ste, da vi rå­ber ham an.

» Ja, « sva­rer vi og for­tæl­ler ham, at vi er nys­ger­ri­ge, ik­ke mindst på hvad ryt­ter­ne på Tin­koff- Saxo- hol­det tæn­ker om bal­la­den mel­lem Oleg Tin­kov og net­op Bjar­ne Ri­is.

» Jeg har in­gen kom­men­ta­rer til no­get som helst, der har med Oleg og Bjar­ne at gø­re. « Hvor­for egent­lig ik­ke? » Det er bedst ba­re at blan­de sig udenom og ik­ke gø­re no­gen ra­sen­de, « ly­der det fra den dan­ske me­ster.

Val­gren bli­ver pak­ket godt ind af sin soig­n­eur og su­ser der­ef­ter af­sted mod hol­dets ho­tel små tre ki­lo­me­ter der­fra. Lidt se­ne­re er vi selv på vej i sam­me ret­ning i bil. Ad små, bro­stens­belag­te ve­je en­der vi til sidst for­an AC Pa­lau Bel­la­vis­ta, ryt­ter­nes ho­tel.

In­den­for kom­mer Ivan Bas­so slen­tren­de ik­lædt en ly­se­blå, pju­sket fle­e­ce­trø­je, og no­get der lig­ner et par sla­ske­de hjem­me- hyg­ge- buk­ser. Bas­so er til­ba­ge un­der Bjar­ne Ri­is’ vin­ger ef­ter man­ge års fra­vær, og den ru­ti­ne­re­de ita­li­e­ner kan umu­ligt væ­re ube­rørt over den må­de, hans dan­ske ( må­ske tid­li­ge­re) boss be­hand­les. Men 37- åri­ge Ivan Bas­so bli­ver ik­ke man­den, der træ­der frem og ta­ler Ri­is’ sag.

» Jeg gi­ver ik­ke in­ter­view, « si­ger han, in­den vi når at få stil­let før­ste spørgs­mål til en­de.

» I må ta­le med Ja­cin­to ( Vi­dar­te. Hol­dets pres­se­ansvar­li­ge, red.). Sor­ry, det er ik­ke mi­ne reg­ler, « si­ger Ivan Bas­so til os og for­svin­der op på sit væ­rel­se med en lil­le skål med kiks og en stor fla­ske vand.

Si­den BT man­dag af­slø­re­de, at Bjar­ne Ri­is var smidt af hol­det af Oleg Tin­kov, er der ik­ke kom­met en for­stå­e­lig for­kla­ring ud fra eje­ren el­ler an­dre le­den­de fi­gu­rer på Tin­koff- Saxo- mand­ska­bet. Det er el­lers ik­ke for­di, en så­dan ik­ke er søgt fun­det frem, ly­der det fra kil­der på og om­kring hol­det. Al­le ryt­ter­nes te­le­fo­ner har ki­met kon­stant he­le ugen, men udadtil er der sta­dig tem­me­lig stil­le.

Al­le pas­ser sig selv

I Giro­na, Ca­ta­lo­ni­en er det i dis­se da­ge Ja­cin­to Vi­dar­te, der står ale­ne med an­sva­ret for at hol­de pres­sen på af­stand. Se­ne­re på af­te­nen kom­mer han gå­en­de med fav­nen fuld af fo­toud­styr og en com­pu­ter. Vi­dar­te skal hol­de styr på al kom­mu­ni­ka­tion, og han har ’ ri­ge­ligt at se til’, for­kla­rer han BT, mens han kon­stant har fo­kus på at fast­hol­de den diplo­ma­ti­ske to­ne, når der skal ta­les til ci­tat.

» Jeg har ik­ke me­re at til­fø­je, end det der al­le­re­de er sendt ud. «

Hvor­dan hånd­te­rer ter­ne det her ka­os?

» Jeg gen­ta­ger ger­ne, at vi har fo­kus på lø­bet. Så må vi

ryt- se, hvad der sker de kom­men­de da­ge. Vi hå­ber al­le sam­men, det en­der godt, « si­ger Ja­cin­to Vi­dar­te.

Mens han får lov at gø­re sit ar­bej­de fær­digt, bli­ver vi hæn­gen­de re­sten af af­te­nen i ho­tel­lets lo­un­ge.

Med jæv­ne mel­lem­rum duk­ker ryt­te­re og sport­s­di­rek­tø­rer på Tin­koff- Saxo­hol­det op.

De stop­per ik­ke for at små­slud­re, når de ser os, men går di­rek­te vi­de­re ind på de­res væ­rel­ser. Den­ne uge er ik­ke til smal­l­talk og hyg­ge.

Al­le pas­ser sig selv. In­gen skal dum­me sig. Team Tin­koff- Saxos pres­se­ansvar­li­ge, Ja­cin­to Vi­dar­te, er - som re­sten af hol­det - en mand af få ord. In­gen øn­sker at ta­le om sus­pen­de­rin­gen af Bjar­ne Ri­is.

TORS­DAG 26. MARTS 2015

jhe@ spor­ten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.