BT ’ fan­ge­de’ Tin­kov

Den rus­si­ske rig­mand blev over­ra­sket på te­le­fon af Dan­marks stør­ste sportsavis. Saxo Banks di­rek­tør er klar til at mæg­le i kon­flik­ten

BT - - SPORTEN - SHANGHAJET Jep­pe Pe­der­sen jepp@ spor­ten. dk jhe@ spor­ten. dk Flem­m­ing Brandt flb@ spor­ten. dk Fo­to: Nils Meilvang

Jep­pe Hel­kov Si­den BT af­slø­re­de, at Bjar­ne Ri­is er ble­vet sus­pen­de­ret fra det rus­sisk- dan­ske hold Tin­koff- Saxo, har den ex­cen­tri­ske rus­si­ske hol­de­jer Oleg Tin­kov ik­ke væ­ret til at få fat i.

Mil­li­o­nær- rus­se­ren har end­nu ik­ke meldt no­get of­fi­ci­elt ud om­kring Bjar­ne Ri­is, men har der­i­mod væ­ret yderst ak­tiv på det so­ci­a­le me­die Twit­ter. Her har han blandt an­det up­lo­a­det bil­le­der af sig selv og sin søn Pasha fra Ky­o­to i Ja­pan og se­ne­re fra Shang­hai.

BT kan nu af­slø­re, at Oleg Tin­kov er ind­lo­ge­ret på det yderst eks­klu­si­ve fem- stjer­ne­de Man­da­rin Ori­en­tal Pu­dong Ho­tel i Shang­hai. Det er stor­by­ens fi­ne­ste ho­tel med su­i­ter, som ty­pisk ko­ster over 100.000 kro­ner pr. nat.

Her tal­te BT med rus­se­ren, der blev yderst over­ra­sket og ik­ke vil­le si­ge no­get om den ver­se­ren­de sag og sus­pen­de­rin­gen af Bjar­ne Ri­is.

For­ven­te­de ik­ke et opkald

» Jeg har ab­so­lut in­gen tid til at snak­ke med jer. Jeg for­ven­te­de ik­ke et opkald fra jer, « sag­de han, da BT tal­te med rus­se­ren.

Da BT hen­vend­te sig igen, hav­de Oleg Tin­kov luk­ket for te­le­fon­linj­en mel­lem sit væ­rel­se og re­cep­tio­nen.

Oleg Tin­kov har si­den BTs af­slø­ring man­dag flit­tigt om­talt BT og dan­ske me­di­er ge­ne­relt på Twit­ter. Si­den man­dag har BT for­søgt at få fat i hol­de­je­ren - blandt an­det i går igen­nem Twit­ter - hvor­til Oleg Tin­kov blandt an­det har yt­ret, at han vil ha­ve pen­ge for en ud­ta­lel­se.

Ind­til vi­de­re er der in­tet nyt om­kring Ri­is’ si­tu­a­tion, og hvor lang tid sus­pen­de­rin­gen gæl­der.

Saxo Bank træk­ker sig ik­ke

Det er no­get, der be­stemt ik­ke be­gej­strer Lars Sei­er Christensen, di­rek­tør for Saxo Bank, som sponso­re­rer Tin­koff- Saxo sam­men med Oleg Tin­kov.

Lars Sei­er Christensen har tid­li­ge­re gjort det klart, at Saxo Bank er med i pro­jek­tet på grund af Bjar­ne Ri­is. I en Fa­ce­book- op­da­te­ring un­der­stre­ger han dog, at ban­ken ik­ke træk­ker sig fra hol­det på grund af Ri­is’ sus­pen­de­ring.

» De sid­ste to da­ge har man­ge spurgt om en kom­men­tar til si­tu­a­tio­nen om­kring Team Tin­koff- Saxo. Jeg har selv­føl­ge­lig som al­le an­dre no­te­ret mig, at Bjar­ne Ri­is er ble­vet sus­pen­de­ret. Det er ik­ke en be­slut­ning, Saxo Bank har væ­ret en del af, og vi var hel­ler ik­ke ori­en­te­ret om den på for­hånd, « skri­ver Lars Sei­er Christensen og fort­sæt­ter:

» Jeg respek­te­rer na­tur­lig­vis Oleg Tin­ko­vs ret som hol­de­jer til at fo­re­ta­ge de dis­po­si­tio­ner, han måt­te øn­ske, men jeg vil dog og­så ger­ne un­der­stre­ge, at Bjar­ne Ri­is’ dyg­ti­ge le­derskab er en me­get væ­sent­lig grund til, at Saxo Bank har væ­ret sponsor for hol­det igen­nem ot­te sæ­so­ner. Jeg vil og­så ger­ne for hol­dets og ryt­ter­nes sinds­ro be­kræf­te, at på det fo­re­lig­gen­de grund­lag ag­ter Saxo Bank na­tur­lig­vis fort­sat at op­fyl­de si­ne for­plig­tel­ser og bak­ke fuldt op om hol­det igen­nem 2015 som af­talt. «

Har ik­ke op­gi­vet hå­bet

Lars Sei­er Christensen har hel­ler ik­ke op­gi­vet hå­bet om, at Bjar­ne Ri­is kan ven­de til­ba­ge til Tin­koff- Saxo.

Han er så­gar klar til at gå ind og mæg­le mel­lem par­ter­ne.

» Jeg har per­son­ligt talt med de in­vol­ve­re­de par­ter over de sid­ste da­ge, og der er ef­ter min op­fat­tel­se in­tet, der for­hin­drer, at sa­gen kan lø­ses i al min­de­lig­hed, så­fremt par­ter­ne re­elt øn­sker det­te. Nog­le gan­ge kan der bå­de i sport og for­ret­ning op­stå ue­nig­hed, og al­le le­den­de fi­gu­rer om­kring hol­det er som be­kendt pas­sio­ne­re­de men­ne­sker. Men så må man fin­de et kom­pro­mis og se fremad igen. Det kan og­så la­de sig gø­re her. Jeg har til­budt par­ter­ne at mæg­le mel­lem dem, så­fremt det kan få tin­ge­ne til at fal­de på plads. «

Det har ik­ke væ­ret mu­ligt at få en kom­men­tar fra Tin­koff- Saxos di­rek­tør, Ste­fa­no Fel­trin, til Lars Sei­er Chri­sten­sens for­slag om mæg­ling.

Lars Sei­er Christensen ( th.) sam­men med Oleg Tin­kov er klar til at mæg­le i kon­flik­ten mel­lem den rus­si­ske hol­de­jer og Bjar­ne Ri­is.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.