Leth rev­ser Tin­kov

BT - - SPORTEN - PRI­MI­TIVT Flem­m­ing Brandt fl b@ spor­ten. dk

Fra sin ba­se på Hai­ti har Jør­gen Leth på af­stand fulgt med i bal­la­den om Bjar­ne Ri­is og den rus­si­ske hol­de­jer Oleg Tin­kov. TV2s man­ge­åri­ge cy­kel­sport­skom­men­ta­tor med den ly­ri­ske ner­ve har med li­ge de­le fa­sci­na­tion og foragt fulgt dra­ma­et på det dansk do­mi­ne­re­de cy­kel­hold, der fra den ene dag til den an­den mi­ste­de sin le­der på grund af rus­sisk for­ret­nings­mands lu­ner.

» Jeg har gri­net af det. Det er jo en urkomisk sce­ne. En mand med dik­ta­to­ri­ske til­bø­je­lig­he­der går amok, « kon­sta­te­rer Leth, der de se­ne­ste da­ge blot har få­et be­kræft et sit umid­del­ba­re ind­tryk af rus­se­ren.

» Han er me­get ube­ha­ge­lig, ind imel­lem li­ge­frem ra­ci­stisk. En il­ter mand, ube­reg­ne­lig. Først og frem­mest er han et usym­pa­tisk men­ne­ske. Man kan jo ik­ke ha­ve den slags le­de­re, der smi­der folk ud på den må­de. Det er jo hul i ho­ve­d­et, « kon­sta­te­rer Jør­gen Leth, der ud­over sin kom­men­ta­tor­ger­ning, og­så er kendt som en dyg­tig do­ku­men­tar­fi lm- ska­ber, ly­ri­ker og li­ve- per­for­mer.

Let­hs fa­sci­na­tion af cy­kel­mil­jø­et går man­ge år til­ba­ge. Han er bredt an­er­kendt for si­ne cy­kel­fi lm fra 70er­ne, ’ En For­års­dag i Hel­ve­de’ og ’ Stjer­ner­ne og Vand­bæ­rer­ne’. Han tviv­ler på, at Oleg Tin­kov i vir­ke­lig­he­den har for­stå­et, hvad cy­kel­spor­ten går ud på.

» Det er pri­mi­tivt og af­stum­pet, når man reg­ner med, at man ba­re kan kø­be de bed­ste ryt­te­re, og så får man og­så sej­re­ne. Det er en teg­ne­se­ri­e­vir­ke­lig­hed, han le­ver i. Han har mis­for­stå­et cy­kel­spor­ten. Det er jo net­op ube­reg­ne­lig­he­den, der er spor­tens char­me. «

Leth på­pe­ger, at hver­ken Al­ber­to Con­ta­dor el­ler Pe­ter Sa­gan på no­gen må­de har væ­ret helt væk i for­å­rets før­ste løb. Der har ba­re væ­ret an­dre ryt­te­re, som har væ­ret bed­re på da­gen.

» De er jo beg­ge to på vej og for­be­re­der sig på hver de­res må­de. Det er go­de cy­kel­ryt­te­re. Og li­ge nu op­fø­rer

sig som et utå­l­mo­digt barn. « Jør­gen Leth har et ind­gå­en­de kend­skab til Bjar­ne Ri­is, som han har fulgt he­le vej­en fra ti­den som hjæl­pe­ryt­ter for Lau­rent Fig­non over Tour- sej­ren i 1996 frem til nu­ti­den som cy­kel­hold­se­jer og se­ne­st team ma­na­ger på Tin­koff - Saxo. Al­li­ge­vel tør han ik­ke spå om, hvil­ken vej Ri­is nu væl­ger.

» In­tet er umu­ligt i den bran­che. Det kan væ­re, at han ven­der til­ba­ge på hol­det, men så skal han ha­ve nog­le sto­re in­drøm­mel­ser fra Tin­kov. Det kan væ­re, at Ri­is nu væl­ger en­ten at for­la­de spor­ten, el­ler og­så be­gyn­der han for­fra med et nyt hold. Det vil væ­re et tab for spor­ten, hvis han stop­per, men det er for­stå­e­ligt, hvis han tæn­ker, at nu har jeg haft så me­get vrøvl, nu er det nok. Især hvis han har sit på det tør­re rent øko­no­misk, og det for­nem­mer jeg, at han har. Det bli­ver i hvert fald spæn­den­de at se, hvad han nu gør. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.