HER ER BJARN

Eft er op­gø­ret med Oleg Tin­kov har Ri­is brug for si­ne vel­kend­te ev­ner som ’ kor­kprop’. BT teg­ner et sig­na­le­ment af cy­kel­bos­sens net­værk

BT - - SPORTEN - RIG­TI­GE VEN­NER Lars B. Jør­gen­sen lbj@ spor­ten. dk

De fl este kend­te men­ne­sker vil kun­ne nik­ke gen­ken­den­de til det. Man har i kraft af sin off ent­li­ge pro­fi l en enormt stor be­rø­rings­fl ade. Man kan frem­vi­se ven­ner og be­kend­te i et an­tal som en halv­vok­sen te­e­na­ger på Fa­ce­book. Men når det vir­ke­lig bræn­der på, er an­tal­let af for­tro­li­ge som oft est til at tæl­le på godt og vel en hånd.

Bjar­ne Ri­is har igen­nem me­re end 20 år væ­ret fast pla­ce­ret i ram­pe­ly­set på bå­de godt og ondt.

Og den 50- åri­ge cy­kel­ka­pa­ci­tet er så kendt et an­sigt bå­de i og uden for Dan­mark, at det kan væ­re svært at for­svin­de ind i ano­ny­mi­te­tens grå mas­se, selv om man måt­te øn­ske det.

I dis­se da­ge bræn­der det for al­vor på for Ri­is, der er sat uden for ind­fl ydel­se på sit to­hju­le­de livs­værk eft er Oleg Tin­ko­vs sus­pen­de­ring.

Men hvem er støt­ter­ne i den svæ­re tid?

LARS SEI­ER, DI­REK­TØR, SAXO BANK.

Det var op­lagt, at net­op Lars Sei­er gik i bre­chen for Bjar­ne Ri­is og i går bød til som mæg­ler eft er ven­nen og cy­kel­bos­sens op­sigtsvæk­ken­de sus­pen­de­ring fra Tin­koff - Saxo. » Jeg har per­son­ligt talt med de in­vol­ve­re­de par­ter over de sid­ste par da­ge, og der er eft er min op­fat­tel­se in­tet, der for­hin­drer, at sa­gen kan lø­ses i al min­de­lig­hed, så­fremt par­ter­ne re­elt øn­sker det­te. Nog­le gan­ge kan der bå­de i sport og for­ret­ning op­stå ue­nig­hed, og al­le le­den­de fi gu­rer om­kring hol­det er som be­kendt pas­sio­ne­re­de men­ne­sker. Men så må man fi nde et kom­pro­mis og se fremad igen, « skrev Lars Sei­er på sin Fa­ce­book pro­fi l. Der er dog langt me­re end ba­re kold bu­si­ness på spil mel­lem Ri­is og den magt­ful­de in­ve­ste­rings­mogul. Sei­er og hans Saxo Bank medstift er Kim Four­nais trå­d­te ind som co- sponso­rer for Ri­is’ cy­kel­pro­jekt i 2009 og har væ­ret der i med- og mod­gang li­ge si­den. Lars Sei­er er bo­sid­den­de ik­ke langt fra Ri­is i schweizi­ske Lu­ga­no og selv om det kan lig­ne et uma­ge ven­skab, er der stær­ke bånd imel­lem den vel­for­mu­le­re­de pen­ge­mand og den me­re knu­ge­de jy­ske cy­kel­boss. Man be­hø­ver ik­ke væ­re pro­fes­sor i psy­ko­lo­gi for at for­nem­me, hvor­dan Ri­is og Sei­er kan hol­de dansk hyg­ge i hævd og i øv­rigt de­le in­ter­es­sen for vi­nens glæ­der, når lej­lig­he­den by­der sig. » Det er Bjar­ne, der er stjer­nen, ik­ke hol­det, « har Lars Sei­er sagt me­re end en gang og på for­skel­li­ge må­der. Og det for­tæl­ler alt om, at nok for­står Saxo Bank at bru­ge cy­kel­spor­ten til at mar­keds­fø­re sig, men i bund og grund hand­ler en­ga­ge­men­tet og­så om et ven­skab. Lars Sei­er har væ­ret der for Ri­is, når do­ping­bøl­ger­ne gen­nem åre­ne er gå­et højt i det dan­ske og in­ter­na­tio­na­le me­di­e­hav. Der står ty de­lig­vis me­re på spil end ba­re be­skyt­tel­se af eg­ne in­ter­es­ser og Ri­is ser Sei­er som en me­get be­ty de­lig og be­tro­et støt­te.

THOMAS OG JESPER NY­BO RI­IS. RI­IS’ ÆLD­STE SØN­NER

fra før­ste æg­te­skab med Mette. I dag voks­ne dren­ge, der er godt i vej, som man si­ger i det jy­ske. Jesper er an­sat som pro­jekt­le­der i Saxo Sport, hvor han ta­ger sig af sponsor­re­la­tio­ner, mens lil­le­bror Thomas ved si­den af stu­di­er­ne sta­dig vi­ser loven­de tak­ter som cy­kel­ryt­ter som se­mi- pro på TREFOR- Blue Wa­ter. Søn­ner­ne har væ­ret med igen­nem al­le åre­ne, men er i dag voks­ne mænd med eg­ne me­nin­ger og far­mand lyt­ter, når der bli­ver talt. Ri­is ly­ser af glæ­de og stolt­hed, når Jesper og Thomas gæ­ster ek­sem­pel­vis Tour de Fran­ce, men som de fl este for­æl­dre vil san­de, kom­mer der en dag, hvor un­ger­ne kan pip­pe med et selv­stæn­digt næb og end­da væ­re en vig­tig støt­te. Det er til­fæl­det her.

PE­DER TAN­DERUP, SVI­GER­FAR.

’ Re­ser­ve­far’ er et ord, der er ble­vet til svi­ger­far. Sik­kert er det, at Ri­is bå­de per­son­ligt og pro­fes­sio­nelt har væ­ret tryg ved at ha­ve Pe­der Tan­derup til­knyt­tet ge­sjæft en. Igen­nem fl ere år var Tan­derup re­visor i Ri­is Cycling A/ S, og det var først, da Oleg Tin­kov over­tog hol­det, at Tan­derup blev over­fl ødig i ad­mi­ni­stra­tio­nen.

AN­NE DORT­HE TAN­DERUP, HU­STRU.

Til næ­ste år er det 20 år si­den Ri­is og den tid­li­ge­re hånd­bold­ba­be ind­led­te det, der si­den skul­le bli­ve et frugt­bart æg­te­skab. Der står i sand­hed en stærk kvin­de bag den skik­kel­se, der hu­ser Bjar­ne Ri­is, og Tan­derup har og­så skul­let træk­ke i buk­ser­ne, når hus­bond har hængt i tove­ne og væ­ret hand­ling­s­lam­met af be­kym­rin­ger. Fa­de­ren Pre­ben Ri­is’ døds­fald før­te sam­men med hår­de do­pin­gankla­ger Ri­is ud i en de­pres­sion i for­å­ret 2013, og i den fa­se var Tan­derup en uvur­der­lig støt­te.

TO RTOSRDSADGA 2G6 2.6 M. MAARRTTSS 2 2001155

BJAR­NE ’ VM’ JENSEN.

En­tre­pe­nør, le­ve­mand, ope­ra­el­sker, be­læst og pas­sio­ne­ret cy­ke­len­tu­si­ast. For­nav­net har Ri­is og ’ VM’ til fæl­les, men man­den, der som ung stu­de­re­de ar­kæ­o­lo­gi på uni­ver­si­te­tet i Rom, fær­des hjem­me­vant i de cirk­ler, hvor den me­re kend­te cy­kel­boss har sin gang. ’ VM’ var med til at plan­læg­ge Tin­koff - Saxos team­bu­il­ding- tur til Ki­li­manja­ro før sæ­so­nen. Bjar­ne ’ VM’ Jensen lig­ner alt an­det end den sæd­van­li­ge en­tou­ra­ge, der hæn­ger ud i og om­kring cy­kel­spor­ten, men må­ske net­op der­for er han ble­vet en af nøg­le­per­so­ner­ne i Ri­is’ net­værk. BRI­AN HOLM, SPORT­S­DI­REK­TØR. Al­le­re­de mens Ri­is og Holm kør­te sam­men på ty ske Team Tele­kom i mid­ten af 1990er­ne blev de før­ste bånd knyt­tet mel­lem den mut­te jy­de og den an­der­le­des ud­fa­ren­de ama­ger­ka­ner. Hol­dets to dan­ske­re del­te væ­rel­se i 1996, da Ri­is vandt Tour de Fran­ce, og kon­tak­ten har væ­ret der si­den. Holm ejer ev­nen til at skæ­re igen­nem og er ik­ke ban­ge for at si­ge sin ær­li­ge me­ning til Ri­is. Hel­ler ik­ke hvis den kom­mer på tværs og ik­ke fl ug­ter med Ør­nens næb. Der kan gå må­ne­der imel­lem kon­tak­ten, selv om de i sa­gens na­tur mø­des på lan­de­vej­en i lø­bet af en sæ­son. Men når der er brug for det, er Holm der for Ri­is - og omvendt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.