’’

BT - - SPORTEN - Na­di Se­li­mi

Vi er me­get util­fred­se med de­res til­bud. De har kun til­budt os salt og pe­ber

» Vi vil ger­ne for­læn­ge, men det kon­trakt­for­slag, klub­ben er kom­met med, le­ver slet ik­ke op til det ni­veau, Riza er på. Vi har holdt syv mø­der med Brønd­by uden at nå til enig­hed. Ik­ke en­gang ama­tø­rer vil­le ta­ge imod så­dan en kon­trakt, de er kom­met med, og vi er me­get util­fred­se med de­res til­bud. De har kun til­budt os salt og pe­ber, « si­ger Na­di Se­li­mi.

» Nu har de så iso­le­ret et af de­res stør­ste salgs­po­ten­ti­a­ler, og han ri­si­ke­rer at mi­ste sin plads ved U21- EM til som­mer. Thomas Frank sy­nes el­lers, at Riza træ­ner godt, men det sy­nes Per Rud ik­ke, « fort­sæt­ter Riza Dur­mi­sis mor­far, der er bo­sat i Tys­kland.

For egen reg­ning

Brønd­bys sport­s­di­rek­tør, Per Rud, gi­ver ik­ke me­get for Na­di Se­li­mis hold­ning til kon­trakt­for­hand­lin­ger­ne.

» Jeg dis­ku­te­rer ik­ke vo­res per­so­na­lesa­ger med no­gen. Det her er en sag mel­lem mig og hans agent, som i øv­rigt ik­ke er hans mor­far. Hvad jeg snak­ker med hans agent om, det er en sag mel­lem ham og mig, og hvad hans mor­far me­ner, det må stå for hans egen reg­ning. Men det er ik­ke én, jeg sid­der og for­hand­ler Rizas kon­trakt med, « si­ger Per Rud og til­fø­jer:

» Jeg ved ik­ke, hvem han har holdt de mø­der med. Det er svært at for­hol­de sig til en mor­far, som ik­ke er ham, jeg mø­des med. Jeg ved ud­mær­ket, hvem mor­fa­ren er, og jeg har mødt ham rig­tig man­ge gan­ge, men det er ik­ke ham, der re­præ­sen­te­rer Riza. At de så 100 pro­cent dis­ku­te­rer tin­ge­ne sam­men, det er jeg ik­ke i tvivl om. «

Er det li­ge me­get, hvad hans mor­far si­ger så?

» Jeg for­hol­der mig til den de­bat, jeg har med Riza og hans agent, og hvad vi snak­ker om dér, kom­mer ik­ke an­dre ved. « Tror du på en for­læn­gel­se? » Vi øn­sker, at Riza bli­ver i klub­ben, og så får vi en af­ta­le, hvis Riza er enig i det, og hvis han ik­ke er det, så gør vi ik­ke. Det er be­tin­gel­ser­ne, og hvor vi er hen­ne med det, det kan jeg ik­ke si­ge. «

Der er in­gen hold i, at han ik­ke spil­ler, for­di han ik­ke har for­læn­get?

» Det si­ger sig selv, at det ik­ke er den må­de, man age­rer på, « slut­ter Per Rud.

Frank vi­ste til­lid

Selv om Per Rud af­vi­ser, at Riza Dur­mi­si er rø­get på bæn­ken, for­di han ik­ke har for­læn­get kon­trak­ten, er Na­di Se­li­mi af en an­den over­be­vis­ning.

» In­den Riza Dur­mi­si for- læn­ge­de sin kon­trakt i som­me­ren 2013, var Thomas Frank hjem­me hos Rizas for­æl­dre og vi­ste ham til­lid. Riza kan godt li­de Thomas Frank som træ­ner og som men­ne­ske. De har et godt for­hold. Så jeg spør­ger mig selv hver dag, hvad der er galt, si­den han ik­ke spil­ler. «

Riza Dur­mi­si har kon­trakt med Brønd­by frem til som­me­ren 2016.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.