Nu kan DU og­så sæl­ge fod­bold­spil­le­re

Nye reg­ler gør det mu­ligt at bli­ve spil­lera­gent. Alt du skal gø­re er at spør­ge DBU om lov

BT - - SPORTEN -

KLUBSØGENDE SPIL­LER SØ­GER MEL­LEM­MAND MED EN SÆL­GER I MA­VEN TIL SOM­MER STÅR

Der­for sø­ger jeg en per­son , der vil sør­ge for, at jeg f år jeg uden klub, da min kon­trakt ud­lø­ber med min nuv æren­de klub i Su­per­liga­en. en ny kon­trakt med en ny dansk klub.

agen­tek­sa­men for at hjæl­pe mig. ha­ve er­fa­ring med salg af fod­bold­spil­le­re el­ler ha­ve en ad­gangs­gi­ven­de

så­dan at agent­tit­len drop­pes. Frem­over hed­der det ’ en har DBU nem­lig æn­dret reg­ler­ne for spil­ler agen­ter på det dan­ske tr an­s­fer­mar­ked, mel­lem­mand’.

med på at eft er­le­ve føl­gen­de reg­ler - og for­hå­bent­lig ha­ve lidt for­kun­ne ha­ve mod på at hjæl­pe mig vi­de­re i min kar­ri­e­re, sk al du blot væ­re s tand på fod­bold sam­ti­dig.

DU BE­HØ­VER IK­KE FRA 1. APRIL

SÅ HVIS DU

AT HJÆL­PE MIG. HER ER ET KORT OP­RIDS AF DE VIG­TIG­STE TING, DU SKAL GØ­RE FOR

HÅ­BER AT HØ­RE FRA DIG...

DEN KLUBSØGENDE SPIL­LER

i at bli­ve mel­lem­mand ( tid­li­ge­re hed det agent), så­dan at du kan bli­ve re­gi­stre­ret - Før s t må du skri­ve til DBU, hvor du ud­fyl­der en stan­dar­dan­søg­ning om for­bun­dets sy­stem.

godt om­døm­me. Det sid­ste un­der­sø­ger og vur­de­rer DBU. - For at bli­ve re­gi­stre­ret skal du ha­ve en ren straff eat­test og et ge­ne­relt

op­si­ge vo­res som spil­ler. Men for­di jeg er over 15 år, men sta­dig un­der 18 å r, kan jeg - DBU har nog­le stan­dard- reg­ler for, hvor­dan du skal re­præ­sen­te­re mig aft ale med mak­si­malt tre må­ne­der s var­sel til ud­gan­gen af en må­ned.

har til ho­norar for de spil­ler­kon­tr ak­ter og tr an­s­fer­aft aler, som du per­son­ligt - I for­hold til afl øn­ning skal du vi­de, at du som mel­lem­mand kun er be­ret­ti­get

on fee at du kun må be­reg­ne dit ho­norar til tre pro­cent af min brut­toløn, sign med­vir­ket til at ind­gå. Det er vig­tigt at un­ders tre­ge, at DBU har ved­ta­get, m. m. I øv­rigt kan du førs t tje­ne pen­ge på mig, når jeg er fyldt 18 år.

prø­ve Det er fri­vil­ligt, men du kan op­nå sær­li­ge ret­tig­he­der, hvis du ta­ger en - Du kan, hvis du vil, bli­ve ’ mel­lem­mand cer ti­fi ce­ret af Dansk Bold­spil- Uni­on’.

vil br uge tid og pen­ge på. hos DBU og teg­ner en ansv ars­for­sik­ring. Men det af­gør du selv, om du

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.