’ Bendt­ner for pro­g­ress’

BT - - SPORTEN - SNIT: 5,1

IND­TIL FOR FÅ må­ne­der si­den bryste­de Aar­hus sig af slo­ga­net ’ Da­nish for pro­g­ress’. Et slo­gan om frem­skridt, der blev lat­ter­lig­gjort, ind­til det blev ta­get af pla­ka­ten. I øv­rigt uden at ha­ve få­et en brøk­del af den øn­ske­de eff ekt.

I aft es var der så land­skamp i det, vi nu al­le sam­men – med god samvit­tig­hed – igen kan kal­de Smilets By.

Sel­ve kam­pen er ik­ke værd at bru­ge man­ge kræft er på. Det var en ven­skabs­kamp, som så man­ge an­dre før den. Småro­det og af me­get svin­gen­de kva­li­tet, men trods alt fi n træ­ning frem mod som­me­rens langt vig­ti­ge­re kam­pe. NÅR DEN TRODS alt var ba­re en smu­le spe­ci­el, er det, for­di den fandt sted i skyg­gen af den net­op over­stå­e­de lands­holds­kon­fl ikt og Mor­ten Ol­sens be­bu­de­de far­vel til land­stræ­ner­po­sten.

Men nok om det. Jeg vil til­ba­ge til or­de­ne ’ frem­skridt’ og ’ lat­ter­lig­gø­rel­se’, som jeg be­gynd­te med. Når jeg vil det, er det på grund af Ni­ck­las Bendt­ner. Et af fod­bol­d­eu­ro­pas mest lat­ter­lig­gjor­te men­ne­sker – men sam­ti­dig en mand, der i mi­ne øj­ne er alt­af­gø­ren­de for det dan­ske lands­holds frem­skridt. Frem mod – og un­der – næ­ste som­mers EM i Frank­rig. DEN SLAGS ER let at si­ge oven på en for­ry­gen­de Bendt­ner- kamp i rødt og hvidt med tre kas­ser. Men jeg hø­rer til dem, der igen­nem snart man­ge år har for­sva­ret Dan­marks num­mer 11 med næb og klø­er.

Jeg har næ­sten ik­ke tal på, hvor man­ge gan­ge jeg har slut­tet en sæt­ning med or­de­ne ’… men han er en ski­de­go’ an­gri­ber’ til en fest, et mid­dags­sel­skab el­ler ba­re for­an fj ern­sy­net en ons­dag el­ler lør­dag aft en. BENDT­NERS DUM­HE­DER UDEN for ba­nen ken­der en­hver til. Men min på­stand er, at de har far­vet man­ges for­hold til fod­bold­spil­le­ren Ni­ck­las Bendt­ner og de kva­li­te­ter, han ut­ve­ty­digt in­de­hol­der.

Bendt­ner er lidt li­ge­som Pepe i Re­al Madrid og Lu­is Su­a­rez i FC Bar­ce­lo­na. Ual­min­de­ligt dyg­ti­ge fod­bold­spil­le­re, hvis ta­lent og be­tyd­ning har en ten­dens til at bli­ve de­va­lu­e­ret på grund af uno­der og dum­he­der. Og så stop­per sam­men­lig­nin­gen i øv­rigt dér for nu.

Dan­mark har brug for Ni­ck­las Bendt­ner. Og brug for en Ni­ck­las Bendt­ner med in­ter­na­tio­nal klas­se. Det un­der­stre­ges ba­re af en smal sejr mod et helt or­di­nært ame­ri­kansk hold. BE­VA­RES, LAS­SE VI­BE gør det godt, men der­u­d­over er det nær­mest umu­ligt at få øje på et al­ter­na­tiv til Wol­fsburg- an­gri­be­ren. Bå­de med det kor­te og det lan­ge lys tændt.

Og hvor vil jeg så hen med det? Jo, her kom­mer det. I BT har vi i lø­bet af de se­ne­ste da­ge og uger skre­vet me­get om Bendt­ners fl irt med FC Kø­ben­havn. En fl irt, der kan bli­ve til æg­te­skab al­le­re­de til som­mer.

Som jour­na­list og ivrig gæst på de dan­ske sta­dio­ner, vil­le jeg el­ske en så­dan trans­fer. Men skal lands­hol­det be­gå frem­skridt, skal Bendt­ner bli­ve i ud­lan­det. Han skal – med al respekt – ik­ke hi­ves ned på Su­perl i g ani­veau. Su­per­liga­en er ik­ke klar til Bendt­ner – og Bendt­ner er ik­ke klar til Su­per­liga­en. Der­for, B e ndt ne r . Bliv i ud­lan­det. For l a n d s h o l - dets skyld.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.