Lord rd Hatt• k

BT - - SPORTEN -

33. MI­NUT BENDT­NER UD­LIG­NER

EF­TER EN PE­RI­O­DE, HVOR DAN­SKER­NE VAR RYSTE­DE AF USAS SCOR­ING, LY­NE­DE NI­CK­LAS BENDT­NER.

Da­ni­el Wass gik med frem i høj­re­si­den og lag­de et fladt ind­læg ind i det lil­le må­l­felt. Las­se Vi­be hop­pe­de over bol­den ved for­re­ste mål­stol­pe, og Ni­ck­las Bendt­ner kun­ne nemt sæt­te in­der­si­den på. Det var Bendt­ners mål num­mer 27 på lands­hol­det. 66. MI­NUT AGF- HELT BOM­BER

AGF- top­sco­re­ren, der blev solgt til hol­land­sk fod­bold for et mil­li­onbe­løb. Det kan Mor­ten Ol­sen og co. i hvert fald nu. An­gri­be­ren brag­te nem­lig USA for­an 2- 1, da han ud­nyt­te­de et fladt ind­læg fra Jozy Al­ti­do­re, som hav­de snydt den dan­ske of­f­si­de­fæl­de. Aron Jo­hanns­son score­de og blev der­ef­ter skif­tet ud til klapsal­ver fra sit gam­le hjem­me­pu­bli­kum.

KAN I HU­SKE ARON JO­HANNS­SON?

83. MI­NUT BENDT­NER UD­LIG­NER IGEN!

DET VAR PÅ DET­TE TIDS­PUNKT IK­KE NI­CK­LAS BENDT­NERS BED­STE KAMP RENT SPIL­LE­MÆS­SIGT, MEN HAN VAR FAR­LIG, NÅR CHAN­CEN BØD SIG.

An­gri­be­ren duk­ke­de nem­lig op igen mod slut­nin­gen af kam­pen og brug­te in­der­si­den til at sæt­te sin an­den scor­ing i kas­sen til 2- 2 midt i USAs må­l­felt. Ni­ck­las Bendt­ner op­s­nap­pe­de et ind­læg fra høj­re­si­de og hug­ge­de til. 28 mål i 65 land­skam­pe. 90. MI­NUT BENDT­NER GÅR MÅ­LA­MOK

Ni­ck­las Bendt­ner la­ve­de et klas­se­mål, da han score­de det dan­ske sej­rs­mål i Aar­hus. Her klap­pe­de den dan­ske an­gri­ber til bol­den på kanten af må­l­fel­tet og ind bag ke­e­pe­ren. En lidt trist af­ten i Aar­hus blev nu til en fest - sig­ne­ret af Ni­ck­las Bendt­ner. Da­gens dan­ske helt, der score­de sit før­ste hat­tri­ck i lands­hold­strøj­en.

HAT­TRI­CK! » DET ER AL­TID NO­GET SPE­CI­ELT, NÅR DU IK­KE HAR GJORT DET FØR.

Hvis jeg score­de hat­tri­ck hver ene­ste we­e­kend, var det må­ske ik­ke no­get spe­ci­elt. Men så­dan no­get er der kun to spil­le­re i ver­den, der kan, og jeg er ik­ke en af dem. Der­for er det en ting, jeg al­tid ger­ne har vil­let op­nå, « sag­de Ni­ck­las Bendt­ner ef­ter kam­pen. 19 MrINUT 1i-0 TILcUSA

Dan­mark hav­de el­lers do­mi­ne­ret op­gø­rets be­gyn­del­se, men plud­se­lig lå bol­den bag Step­han Andersen. Et højt ind­læg blev sendt ind i det dan­ske må­l­felt, hvor Jozy Al­ti­do­re vandt en nær­kamp mod Da­ni­el Wass og ham­re­de bol­den i kas­sen. Det lug­te­de af fris­park til Wass, der blev ryk­ket i ar­men, men dom­me­ren døm­te mål.

USA KOM FOR­AN 1- 0.

Tekst: Da­ni­el Re­mar

Fo­to: Claus Fi­sker

da­lu@ spor­ten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.