El­lers tak, DBU

Bri­an Laud­rup tviv­ler på Mi­cha­el som ny land­stræ­ner

BT - - SPORTEN - DRØMM­EJOB? Da­ni­el Re­mar da­lu@ spor­ten. dk

Bri­an Laud­rup tror ik­ke, at hans sto­re­bror, Mi­cha­el Laud­rup, vil væ­re land­stræ­ner un­der den nye DBU­le­del­se.

Den tid­li­ge­re dan­ske fod­bold­stjer­nes kan­di­da­tur til job­bet som dansk land­stræ­ner er på ny ble­vet ak­tu­elt, ef­ter at Mor­ten Ol­sen har meldt sin af­gang, når kon­trak­ten med DBU ud­lø­ber i som­me­ren 2016.

Men iføl­ge Bri­an Laud­rup er det tvivl­s­omt, om Mi­cha­el Laud­rup øn­sker at af­lø­se Mor­ten Ol­sen som land­stræ­ner.

et sag­de Bri­an Laud­rup i af­tes i for­bin­del­se med Dan­marks land­skamp mod USA.

TORS­DAG 26. MARTS 2015 Her age­re­de han eks­pert­kom­men­ta­tor hos Ka­nal 5, som vi­ste kam­pen.

» Jeg hæf­ter mig selv­føl­ge­lig ved én ting, og det er, at han ( Mi­cha­el Laud­rup, red.) selv har ud­talt, at skul­le han bli­ve spurgt, så vil han over­ve­je det. Det er lidt nye to­ner i for­hold til, hvad vi har hørt før, « si­ger Bri­an Laud­rup og fort­sæt­ter:

» Du bli­ver og­så nødt til at se på, at Mi­cha­el har ud­talt, at han ik­ke vil væ­re træ­ner, til han når Mor­ten Ol­sens al­der. Det vil si­ge, at han har x an­tal år til­ba­ge som træ­ner. Og er det så et af hans drøm­me­mål og øn­sker at bli­ve dansk land­stræ­ner? Det er jeg en lil­le smu­le usik­ker på. Med den­ne her nye kon­stel­la­tion in­den for DBU- le­del­sen, og den må­de de ta­ck­ler ting på der, er jeg me­get i tvivl, « sag­de Bri­an Laud­rup.

Bri­an Laud­rup ( ba­gerst) tviv­ler på at hans bror, Mi­cha­el, øn­sker job­bet som land­stræ­ner ef­ter Mor­ten Ol­sen. Her er de to brød­re un­der VM i Frank­rig i 1998.

Fo­to: Erik Lun­tang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.