Så­dan bli­ver Alonso klar

BT - - SPORTEN - Fo­to: AFP

FER­NAN­DO ALONSO SKAL i dag igen­nem fl ere læ­ge- tjek, før han får start­til­la­del­se til we­e­ken­dens ma­lay­si­ske grand­prix på Se­pang­ba­nen uden for Ku­a­la Lum­pur.

S ø n d a g blev Alonso te­stet af tre læ­ger på Cam­brid­ge Uni­ver­si­tet, men her hand­le­de det om en pri­vat un­der­sø­gel­se, der skul­le fast­slå, om det over­ho­ve­det var en god ide at sen­de spa­ni­e­ren til Ma­lay­sia. McLa­ren- Hon­da tea­met vil­le med un­der­sø­gel­sen i Cam­brid­ge sik­re sig, at Alonso har re­el­le chan­cer for at be­stå det of­fi ci­el­le læ­ge- check på Se­pang- ba­nen i dag.

Her vil bå­de ba­nens egen læ­ge og bilsport­s­for­bun­det, FIAs, me­di­cin­ske chef, J ean- Char­les Piet­te, un­der­sø­ge Alonso. FIAs så­kald­te ’ im­pa­ct test’ ven­tes at bli­ve den af­gø­ren­de hurd­le for spa­ni­e­ren. Un­der­sø­gel­sen, som al­le For­mel 1- kørere, der har væ­ret ud­sat for et vold­somt crash, skal igen­nem, ta­ger op til 40 mi­nut­ter. Det in­klu­de­rer blandt an­det test af re­ak­tions- og op­fat­tel­ses- ev­ne, og re­sul­ta­ter­ne sam­men­lig­nes med da­ta fra tid­li­ge­re un­der­sø­gel­ser af Alonso. ALONSO SKAL OG­SÅ be­vi­se over for FIAs of­fi ci­als, at han kan ta­ge sik­ker­heds­se­ler­ne af, af­mon­te­re rat­tet og kom­me ud af McLa­ren­co­ck­pit­tet på un­der fem se­kun­der. Den­ne test gen­nem­fø­res blandt an­det for at sik­re, at kørere kan kom­me ud af bræn­den­de bi­ler, og her ven­tes Alonso ik­ke at få pro­ble­mer. Wil­li­ams- kø­re­ren Valt­te­ri Bot­tas, der be­ska­di­ge­de ryg­gen un­der træ­nin­gen i Au­stra­li­en for 14 da­ge si­den og ik­ke kom til start, kan til gen­gæld få det svært: Hvis han på grund af si­ne ryg­pro­ble­mer ik­ke kan be­stå fem- se­kun­ders prø­ven i Ma­lay­sia, må han sid­de over for an­det løb i træk.

McLa­ren og al­le an­dre team skal se­ne­st i dag klok­ken 16.00 lo­kal tid med­dele, hvem der kø­rer de­res to bi­ler i we­e­ken­den.

Hvis Alonso mel­des klar, er det ham og Jen­son But­ton der an­mel­des til lø­bet med Ke­vin Magnus­sen som of­fi ci­el re­ser­ve. Hvis Alonso ( el­ler But­ton) skul­le få pro­ble­mer un­der træ­nin­gen fre­dag el­ler lør­dag for­mid­dag, kan Magnus­sen med til­la­del­se fra lø­bets dom­me­re over­ta­ge bi­len.

Den­ne til­la­del­se vil med Magnus­sens er­fa­ring fra sid­ste års grand­prix på Se­pang- ba­nen og det au­stral­ske grand­prix for 14 da­ge si­den væ­re en formsag. HVIS EN AF de fa­ste McLa­ren­kø­re­re får pro­ble­mer i kva­li­fi - ka­tio­nen lør­dag e f t e r mid d a g el­ler se­ne­re, kan Magnus­sen ik­ke træ­de til: En kø­rer skal ha­ve del­ta­get i kva­li­fi ka­tio­nen for at stil­le op i lø­bet.

» Jeg er klar, hvis der bli­ver brug for mig, « si­ger dan­ske­ren.

» He­le tea­met vil ar­bej­de hårdt i Ma­lay­sia, og jeg vil yde min del. «

BT’S F1- KOR­RE­SPON­DENT

Fer­nan­do Alonso skal i dag blandt an­det vi­se, at han kan kom­me ud af sin ra­cer på fem se­kun­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.