Fra NHL til Si­bi­ri­en

Phi­lip Lar­sen har væ­ret på en stør­re jor­d­om­rej­se som is­ho­ck­ey­spil­ler

BT - - SPORTEN - PHI­LIP LAR­SEN PÅ LANG­FART Pe­ter Fred­berg fred@ spor­ten. dk Fo­to: AFP

AL­DER: MO­DER­KLUB:

Klub

25 år

Es­b­jerg Is­ho­ck­ey

DE­BUT I RÖG­LE

som 15- årig

i Allsvenskan

DE­BUT I FRÖLUN­DA

17- årig

NHL- KAR­RI­E­RE:

95 kam­pe for Dal­las Stars. 30 kam­pe for Ed­mon­ton Oi­lers

56 kam­pe for Yu­gra Khan­ty- Man­siysk 56

5

KHL- KAR­RI­E­RE: LAND­SKAM­PE: VM- DEL­TA­GEL­SE:

i SHL som

Fra Es­b­jerg via Sve­ri­ge og Nor­da­me­ri­ka til det iskol­de Si­bi­ri­en.

Nær­me­re be­stemt Yu­gra Khan­tyMan­siysk i den rus­si­ske liga, KHL.

Phi­lip Lar­sen har væ­ret på en lang rej­se, og den er langt fra slut for Dan­marks før­ste NHL- ba­ck.

Nu bli­ver han mindst én sæ­son me­re i ver­dens næst­bed­ste liga. Så må ti­den vi­se, hvad der sker. Men én ting er sik­kert og vist.

Er det er åbent spørgs­mål, hvad hans næ­ste rus­si­ske klub hed­der, er der for­længst sat navn på kar­ri­e­rens en­de­sta­tion.

» Jeg vil væ­re dansk me­ster med Es­b­jerg. Det er et kæm­pe­mål. Si­den jeg var fem år, har jeg kendt Su­ne Hjul­mand, Es­b­jergs kap­ta­jn. Han er min bed­ste ven. Vi har af­talt, at når jeg kom­mer hjem, skal vi vin­de det dan­ske mester­skab sam­men. Jeg vil ik­ke ven­te, til jeg er en slidt ho­ck­ey­spil­ler. Jeg vil gø­re en for­skel, når jeg kom­mer, « si­ger Phi­lip Lar­sen.

Vil­de­ste op­le­vel­se

» Su­ne og jeg be­gynd­te som ho­ck­ey­spil­le­re sam­men, og vi vil slut­te sam­men. Jeg nå­e­de ik­ke at spil­le på Es­b­jergs første­hold, in­den jeg rej­ste til Rög­le. Min stør­ste og vil­de­ste op­le­vel­se i skøjte­hal­len var i 2004, da jeg så Es­b­jerg bli­ve dansk me­ster i det ut­ro­li­ge sid­ste se­kunds dra­ma mod AaB. «

Phi­lip Lar­sen er hjem­me på fe­rie sam­men med sin kæ­re­ste, Es­b­jerg­pi­gen Lær­ke, som har væ­ret med i Ed­mon­ton og det nord­li­ge Rusland.

Han er ved at byg­ge et som­mer­hus i det na­turs­køn­ne Hjer­ting nord for Es­b­jerg få ki­lo­me­ter fra Su­ne Hjul­mands hus.

» Jeg har det her om­rå­de i blo­det. Et fan­ta­stisk sted med ha­vet li­ge uden for dø­ren, « si­ger han.

Phi­lip Lar­sen har al­tid vidst, hvad han vil­le. Drøm­men om at bli­ve pro­fes­sio­nel is­ho­ck­ey­spil­ler hav­de han al­le­re­de som en sko­le­træt 12- årig.

Ef­ter ni­en­de klas­se sag­de han far­vel og tak til sko­len i Es­b­jerg, og som 15- årig skrev han svensk is­ho­ck­eyhi­sto­rie, da han de­bu­te­re­de i Allsvenskan som den yng­ste no­gen­sin­de.

De­bu­ten for Frölun­da i SHL fik han som 17- årig un­der Dan­marks se­ne­re land­stræ­ner, Per Bäck­man.

Ik­ke de­res dreng

Han de­bu­te­re­de for Dal­las Stars i for­å­ret 2010, og til 125 kam­pe i NHL kan han nu læg­ge 56 i den rus­si­ske liga.

» Jeg blev i 2013 tra­det fra Dal­las til Ed­mon­ton, og det var ik­ke en sær­lig lyk­ke­lig sæ­son, jeg hav­de i Ed­mon­ton Oi­lers. Jeg kom fra før­ste ba­ck­par i Dal­las Stars og blev be­trag­tet som en nød­løs­ning i Ed­mon­ton. Jeg føl­te ik­ke, at jeg var ’ de­res dreng’ og én, de sat­se­de på. Ed­mon­ton har sta­dig mi­ne ret­tig­he­der, og så læn­ge de har det, kom­mer jeg ik­ke til­ba­ge til NHL, « si­ger Phi­lip Lar­sen.

Yu­gra var langt fra play­off i KHL, og Phi­lip Lar­sens agent, Pa­tri­ck Car­n­bäck, ar­bej­der på at skaf­fe ham til et top fem- hold.

VM i fa­rezo­nen

Et fo­re­stå­en­de klubs­kif­te kan be­ty­de, at han ik­ke kom­mer med til VM i Tjek­ki­et til maj.

» Er en ny kon­trakt ik­ke på plads in­den VM, ta­ger jeg ik­ke med. Bli­ver jeg ska­det, er der in­gen KHL- klub­ber, der vil ha­ve én. Jeg bli­ver nødt til at tæn­ke på mig selv. Lig­ger der en kon­trakt før VM, ta­ger jeg med glæ­de til Ostra­va, « si­ger han.

Phi­lip Lar­sen har haft en god sæ­son i Rusland i en si­bi­risk by, hvor tem­pe­ra­tu­ren me­get of­te lig­ger på mi­nus 35 gra­der og ind imel­lem nær­mer sig mi­nus 50.

» Der er koldt, vir­ke­lig koldt. I for­ret­nin­ger­ne er der ik­ke me­get på hyl­der­ne, og alt er me­get an­der­le­des end her­hjem­me, men det er og­så in­ter­es­sant at op­le­ve en helt an­den kul­tur, « si­ger han.

KHL er me­re tek­nisk

Om for­skel­len på KHL og NHL si­ger den hur­ti­ge, tek­nisk dyg­ti­ge og spil­in­tel­li­gen­te ba­ck:

» KHL er ik­ke så fy­sisk, og der er ik­ke sam­me bredde på hol­de­ne som i NHL. Den er me­re tek­nisk, og før­ste- og an­den­kæ­den hol­der me­get høj klas­se. Man spil­ler puck­en me­re på den stør­re ba­ne i KHL, mens man i NHL kø­rer hårdt og di­rek­te på og sky­der fra al­le mu­li­ge kan­ter og vink­ler. «

Dan­marks bed­ste ba­ck, Phi­lip Lar­sen, skif­te­de ef­ter en min­dre vel­lyk­ket tid i Ed­mon­ton Oi­lers til den rus­si­ske liga, hvor han har haft en god sæ­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.