Nu får de hjælp

I kølvan­det på en dokumentar, der sæt­ter fo­kus på bi­virk­nin­ger eft er HPV- vac­ci­nen, til­by­der Dan­ske Re­gio­ner nu bed­re hjælp til de ram­te

BT - - NYHEDER - Heidi Pe­der­sen hped@ bt. dk

BI­VIRK­NIN­GER

Pi­ger, der me­ner, de er ble­vet sy­ge af HPV- vac­ci­nen, skal nu ik­ke læn­ge­re fø­le sig fortab­te i det dan­ske sund­heds­sy­stem. Det for­tæl­ler for­man­den for Dan­ske Re­gio­ners sund­heds­ud­valg, Ul­la Ast­man, til BT.

» Det er vo­res in­ten­tion, at det nu skal væ­re slut med, at pi­ger­ne fø­ler sig ale­ne og fortab­te i sy­ste­met, for­di de bli­ver sendt rundt til den ene spe­ci­a­list eft er den an­den, « si­ger Ul­la Ast­man.

Med det me­ner for­man­den, at der frem­over i hver re­gion skal væ­re én ind­gang for pa­tien­ter, der me­ner, de er ble­vet sy­ge af HPV- vac­ci­nen. En vac­ci­ne, som ind­til nu er gi­vet til om­kring 500.000 dan­ske kvin­der og pi­ger, og som skal be­skyt­te mod liv­mo­der­halskræft .

Pi­ger­ne skal sta­dig sen­des til un­der­sø­gel­ser på an­dre af­de­lin­ger, men der vil væ­re én af­de­ling, der hol­der sam­men på pa­tient­for­lø­bet i hver af de fem re­gio­ner. En spe­ci­al­læ­ge på de nye af­de­lin­ger i re­gio­ner­ne vil fun­ge­re som en slags tov­hol­der, der kan gi­ve dem den ret­te støt­te i de­res for­løb, op­ly­ser Dan­ske Re­gio­ner.

» Vi und­går ik­ke, at de sta­dig sen­des rundt til for­skel­li­ge spe­ci­a­li­ster, men vi sik­rer med det nye til­tag, at de får et me­re sam­men­hæn­gen­de for­løb, « si­ger Ul­la Ast­man.

Dokumentar har sat fo­kus

Det nye ini­ti­a­tiv kom­mer i kølvan­det på en dokumentar på TV 2, som blev sendt i aft es. Do­ku­men­ta­ren sat­te fo­kus på pi­ger, der me­ner, de har få­et bi­virk­nin­ger som føl­ge af vac­ci­nen, og som fø­ler sig svig­tet af det dan­ske sund­heds­sy­stem.

I do­ku­men­ta­ren kri­ti­se­rer nog­le læ­ger Sund­heds­sty­rel­sen, der er an­svar­lig for vac­ci­nens sik­ker­hed, at de ik­ke har ta­get hånd om de bi­virk­nings­ram­te pi­ger, der op­le­ver svim­mel­hed, kro­nisk ho­ved­pi­ne, be­svi­mel­ser, kval­me med vi­de­re. Blandt an­det si­ger læ­ge Louise Brinth ved Fre­de­riks­berg Ho­spi­tal, der har un­der­søgt man­ge af de bi­virk­nings­ram­te:

» De her pi­ger er så på­vir­ke­de, at de­res hver­dag ik­ke hæn­ger sam­men. Det er få af dem, som vi re­elt har kun­net stil­le en di­ag­no­se på el­ler gi­ve et be­hand­lings­til­bud til i Dan­mark. Så vi står med no­get, vi ik­ke rig­tig ved, hvad vi skal gø­re ved, « si­ger hun.

An­be­fa­ler sta­dig vac­ci­ne

Louise Brinth an­be­fa­ler dog sta­dig – på linje med Sund­heds­sty­rel­sen – at man får vac­ci­nen:

» Det er en god vac­ci­ne, men jeg sy­nes, vi har en grup­pe vok­sen­de pi­ger, som vi ik­ke får hjul­pet godt nok. Hvis ik­ke det sker, kan det væ­re med til at ska­be en mi­stil­lid til vac­ci­nen, « si­ger hun i do­ku­men­ta­ren.

Den nye tov­hol­der­funk­tion med én ind­gang træ­der i kraft 1. ju­ni. Man kan ik­ke selv hen­ven­de sig til én ind­gang, men skal ha­ve en hen­vis­ning fra egen læ­ge el­ler fra en an­den af­de­ling. HVAD ER HPV?

en virus, der over­fø­res seksu­elt, men den gi­ver in­gen symp­to­mer. Som re­gel for­svin­der in­fek­tio­nen af sig selv, som når vi har en for­kø­lel­se. Men hos en lil­le grup­pe bli­ver in­fek­tio­nen kro­nisk. Dis­se kvin­der har en stør­re ri­si­ko for at bli­ve ramt af liv­mo­der­halskræft .

over 100 HPVty per. De fl este in­fek­tio­ner er uden symp­to­mer og for­svin­der spon­tant, men mindst 12 HPV- ty per er kræft frem­kal­den­de.

HPV ER

DER FIN­DES

GAR­DASIL BE­SKYT­TER

mod HPV 6, 11, 16 og 18. Kvin­der, der er vac­ci­ne­ret eft er seksu­el de­but, kan væ­re in­fi ce­ret med HPV- ty perne på vac­ci­na­tion­s­tids­punk­tet, og man kan der­for ik­ke væ­re sik­ker på vac­ci­nens eff ekt. En ny, kom­men­de vac­ci­ne, V503, be­skyt­ter mod de sam­me HPV- ty per plus yder­li­ge­re fem: 31, 33, 45, 52 og 58. Den for­ven­tes på mar­ke­det i lø­bet af 2015.

VAC­CI­NA­TIO­NEN ER

ik­ke et al­ter­na­tiv til scre­e­ning for liv­mo­der­halskræft , der­for er det vig­tigt, at vac­ci­ne­re­de kvin­der og­så del­ta­ger i scre­e­nings­pro­gram­met, da HPVvac­ci­na­tio­nen ik­ke be­skyt­ter mod al­le HPV- ty per.

BI­VIRK­NIN­GER Om­kring 500.000 dan­ske pi­ger har ind­til nu mod­ta­get HPV- vac­ci­nen. Af dem har 1.096 ind­be­ret­tet bi­virk­nin­ger. Her­af 257 al­vor­li­ge.

Ind­be­ret­nin­ger: 288. Her­af al­vor­li­ge: 25

Ind­be­ret­nin­ger: 66. Her­af al­vor­li­ge: 5

Ind­be­ret­nin­ger: 43. Her­af al­vor­li­ge: 8

Ind­be­ret­nin­ger: 96. Her­af al­vor­li­ge: 18

Ind­be­ret­nin­ger: 511 Her­af al­vor­li­ge: 177

1. kvar­tal Ind­be­ret­nin­ger: 91 Her­af al­vor­li­ge: 24

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Pi­ger­ne er fra ven­stre Ama­lie Kjær Lars­son, Lau­ra Hof­f­mann og Ka­tri­ne Jæ­ger­s­dorf, som er med i TV 2- do­ku­men­ta­ren ’ De vac­ci­ne­re­de pi­ger’, der igen har sat gang i de­bat­ten om HPV- vac­ci­nen og dens bi­virk­nin­ger. Fo­to: Per Ar­ne­sen/ TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.