Jø­de­had er ik­ke nyt

BT - - DEBAT - JØ­DE­HAD Hel­lerup S GÅR DF I BE­DE­NE Kø­ben­havn N

Geoff rey Cain

Naser Kha­ders ar­ti­kel om jø­de­had i den ara­bi­ske ver­den po­stu­le­rer, at ara­ber­nes jø­de­had er en føl­ge af sta­ten Is­ra­els til­bli­vel­se. Var der ik­ke jø­de­had dér før?

Jo da. Bå­de Kor­a­nen og Muham­meds liv in­de­hol­der kras­se an­greb på jø­der, og Muham­med selv bå­de for­drev og slag­te­de jø­der i Me­di­na. Mest be­ryg­tet er mas­sa­kren på 600 mænd i den jø­di­ske Qu­raiza, stam­me. Det er mær­ke­ligt, at Naser Khader ik­ke ken­der til dis­se ting. For det gør an­dre ara­be­re.

El­vir Pe­leše­vić

Med sin sid­ste kampag­ne om end­nu stram­me­re asyl­reg­ler har So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne ta­get det en­de­li­ge op­gør med par­tiets tra­di­tio­nel­le ker­ne­vær­di­er så­som lig­hed, fæl­les­skab og so­li­da­ri­tet.

Det er øjen­syn­ligt gå­et op for par­ti­et, der før i ti­den var ta­le­rør for de sva­ge­ste sam­funds­grup­per, at po­pulis­men og spark til dem, der lig­ger ned, er den kor­te­ste og den sik­re­ste vej til væl­ger­nes gunst og mag­ten.

Den­ne stra­te­gi har jo i åre­vis fun­ge­ret for Ven­stre og Dansk Fol­ke­par­ti – nu vil So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og­så ger­ne væ­re med i le­gen, ko­ste hvad det vil.

Dem, der be­ta­ler den hø­je­ste pris, er al­le de hjæl­pe­lø­se kvin­der, mænd og børn, der bl. a. fl yg­ter fra krig, tor­tur og øde­læg­gel­se. I sin kampag­ne ned­gør par­ti­et dis­se men­ne­sker ved at be­læ­re dem om, at de skal bi­dra­ge til det dan­ske sam­fund, hvis de har tænkt sig at sø­ge til­fl ugt her.

Men det­te for­hold gør sig vel gæl­den­de for al­le sam­fund? For at væ­re i stand til at bi­dra­ge skal man dog og­så ha­ve ev­ner­ne til det. Her ud­vi­ser So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne i den grad mang­len­de ind­blik i fl ygt­nin­ge­nes uni­vers og de­res re­el­le pro­ble­mer.

Hvor­for ha­der ara­be­re jø­der, spurg­te Khader i BT. Fo­to: Kasper Pals­nov

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.