Sop­hie Hæ­storp på far­lig færd

ME­NER

BT - - DEBAT -

Bedst som So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne var i fuld gang med at ban­ke løs på Ven­stre med det for­mål at ud­stil­le, at par­ti­et skul­le ha­ve pla­ner om at ind­fø­re bru­ger­be­ta­ling i sund­heds­væ­se­net, kom Sop­hie Hæ­storp Andersen tram­pen­de ind på sce­nen og øde­lag­de det he­le. I Jyl­landsPo­sten i går vo­ve­de den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske for­mand for Re­gion Ho­ved­sta­den sig ind i den far­li­ge de­bat, da hun blandt an­det sag­de, at det ik­ke er mu­ligt at bli­ve ved med ’ at pres­se sy­ste­met og fi nde pen­ge ved at spa­re på løn­kro­ner­ne’. OG HUN FORT­SAT­TE: ’ Der­for må vi se­ri­øst over­ve­je egen­be­ta­ling bå­de fra pa­tien­ter og på­rø­ren­de.’ Kon­kret nævn­te Hæ­storp, at det kun­ne væ­re be­ta­ling for scan- nings­bil­le­der ved gravi­di­tets­un­der­sø­gel­ser el­ler mad til på­rø­ren­de, der er ind­lagt sam­men med en syg. Ven­stre­fol­ke­ne må ha­ve jublet højlydt, da den po­li­ti­ske mod­stan­der spar­ke­de bol­den i eget net. Sop­hie Hæ­stor­ps eft er­føl­gen­de for­søg på at træk­ke i land syn­tes frug­tes­lø­se.

Det er helt le­gi­timt at rej­se en de­bat om, hvor­dan pen­ge­ne ræk­ker længst - og bedst - i sund­heds­væ­se­net. Sop­hie Hæ­storp Andersen ved, hvor sko­en tryk­ker, men hun må ha­ve over­set, at en fol­ke­tings- valg­kamp er i gang, og at par­ti­fæl­ler­ne har travlt med at tvi­ste et­hvert pip fra ven­stre- folk i ret­ning af, at bru­ger­be­ta­ling vil bli­ve vir­ke­lig­hed, hvis Lars Løk­ke Ras­mus­sen bli­ver stats­mi­ni­ster. Nu sma­ger So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne sin egen me­di­cin. MÅ­LIN­GER HAR VIST, at væl­ger­ne an­ser sund­hed som et af de vig­tig­ste em­ner på den po­li­ti­ske dags­or­den. Set i det lys er det na­tur­ligt, at po­li­ti­ker­ne ru­ster sig til at stå stærkt på det felt i valg­kam­pen. Mistæn­ke­lig­gø­rel­sen er i gang. Bå­de so­ci­al­de­mo­kra­ter og ven­stre­folk ved, hvor­dan et sig­nal fra ba­ger­ste ræk­ke kan tvi­stes til et ben­hårdt po­li­tisk syns­punkt.

Re­elt er sund­heds­de­bat­ten alt for se­ri­øs til en valg­kamp. hec

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.