HIZB UT- TA­HRIR ER ALT FOR FAR­LIG ’’

BT - - DEBAT -

Hizb ut- Ta­hrir er en bå­de re­li­gi­øs og po­li­tisk or­ga­ni­sa­tion, som drøm­mer om op­ret­tel­se af et ka­li­fat med sha­ri­a­lov. Or­ga­ni­sa­tio­nen har de se­ne­re år æn­dret stra­te­gi, og den luk­ket­hed, man oft e for­bin­der med den, er nu for­tid, for­di den er be­gyndt at gå i off en­si­ven i for­hold til off ent­lig om­ta­le i Dan­mark. Og her le­ger pres­sen alt for me­get med og age­rer som de­res nyt­ti­ge idi­o­ter. HVER GANG HIZB ut- Ta­hrir sen­der en pres­se­med­del­el­se ud, duk­ker der et utal af jour­na­li­ster op til de­res ar­ran­ge­men­ter. Men da or­ga­ni­sa­tio­nen næg­ter at be­sva­re kri­ti­ske spørgs­mål, må pres­sen nø­jes med at fun­ge­re som en gam­mel­dags me­di­ere­fe­rent. Og det er li­ge no­get, Hizb ut- Ta­hrir kan bru­ge, for den me­gen om­ta­le gi­ver dem fl ere med­lem­mer. Or­ga­ni­sa­tio­nen får der­med præ­cis det, den vil ha­ve. Jeg tæn­ker, ti­den må­ske er in­de til at ig­no­re­re dens ar­ran­ge­men­ter. De dan­ske jour­na­li­ster er gan­ske en­kelt ik­ke klædt godt nok på til at ud­for­dre or­ga­ni­sa­tio­nen og hol­de den fast. GANG PÅ GANG har jeg væ­ret vid­ne til, hvor­dan dens tals­mænd ta­ler udenom, ly­ver di­rek­te om de­res mål og hen­sigt og næg­ter at de­bat­te­re med folk, som er in­de i sa­ger­ne. Jeg ved, de har af­slå­et at de­bat­te­re med mo­de­ra­te ima­mer, og mig øn­sker de kon­se­kvent ik­ke at de­bat­te­re med. For­le­den kæm­pe­de den go­de jour­na­list Adam Holm i De­ad­li­ne en her­oisk kamp for at få no­get ud af Hizb ut- Ta­hrirs tals­mand, men det lyk­ke­des ik­ke. Po­li­ti­ken faldt desvær­re med beg­ge ben di­rek­te for den nye stra­te­gi, da de la­ve­de et nær­mest hel­teportræt af Ju­nes Ko­ck, som er Hizb ut- Ta­hrirs tals­mand. Or­ga­ni­sa­tio­nens ide­o­lo­gi min­der om na­zis­me – tænk hvis man la­ve­de et til­sva­ren­de po­rtræt af en na­zist? Mon ik­ke det vil­le ud­lø­se et ra­ma­skrig? FOR­U­DEN DEN GROVE ud­nyt­tel­se af pres­sen er or­ga­ni­sa­tio­nen og­så gå­et i off en­si­ven i for­hold til det dan­ske for­e­nings­liv. Man prø­ver for ek­sem­pel at ta­ge sty­rin­gen i en fod­bold­klub i Brønd­by og bo­ligaf­de­lin­ger i Kok­ke­dal og Ni­vå. Man ud­nyt­ter de­mo­kra­ter­nes doven­skab, for når der ik­ke kom­mer sær­lig man­ge til ge­ne­ral­for­sam­lin­ger­ne, er det nemt at kup­pe sig til mag­ten og få over­ta­get. Der­for er det vig­tigt, at bor­ger­ne en­ga­ge­rer sig no­get me­re i de­res lo­ka­le Hvor­dan skal de un­ge del­ta­ge­re hånd­te­re, at spot­ligh­tet sluk­kes, og hver­da­gen be­gyn­der? for­e­nin­ger, så de har hånd i han­ke med, hvem der bli­ver valgt ind i di­ver­se besty­rel­ser. HIZB UT- TA­HRIR ER en Gand­hi­be­væ­gel­se, men en cen­tral or­ga­ni­sa­tion med en stærk global le­del­se – og be­kym­ren­de mål. Den dan­ske af­de­ling er der­med en del af en me­get stor be­væ­gel­se, og et af dens ho­ved­mål er at få så man­ge med­lem­mer som mu­ligt. Hvert med­lem skal – li­ge­som i Sci­en­to­lo­gy - gi­ve en del af sin løn til or­ga­ni­sa­tio­nen. Bli­ver den stærk nok, ude­luk­kes ik­ke en væb­net kamp. Så når de i Dan­mark si­ger, de er imod vold, er det ba­re tak­tik og ik­ke en prin­ci­pi­el hold­ning. Det be­kræft es ved de man­ge ek­semp­ler på vol­de­li­ge til­tag i for­skel­li­ge is­la­mi­ske lan­de, som or­ga­ni­sa­tio­nen står bag over tid. Det stør­ste pro­blem er, at fl ere af de ji­ha­di­ster, som i dag kæm­per i Sy­ri­en, ind­led­te de­res ’ ji­ha­dist kar­ri­e­re’ i net­op Hizb ut- Ta­hrir.

Hizb ut- Ta­hrir ta­ger med an­dre ord fu­sen på den dan­ske me­di­e­ver­den og den dan­ske off ent­lig­hed. Ti­den er kom­met til at ig­no­re­re de­res pres­se­med­del­el­ser og mø­der. Og så skal de sam­ti­dig ha­ve et stærkt de­mo­kra­tisk mod­spil i for­e­nings­li­vet. De er gan­ske en­kelt for far­li­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.