PA­NE­LET

BT - - DEBAT -

JAN LA­GER­MAND LUND­ME Der har væ­ret en tra­di­tion for at græn­sen er 15 år, og vi har ik­ke op­le­vet no­gen un­ge del­ta­ge­re, som ik­ke har haft et godt for­løb. Jeg re­fl ek­te­rer over kom­men­ta­rer­ne, men det vig­tig­ste er at hø­re, hvad de un­ge men­ne­sker selv har at si­ge. Det var svært, at væ­re med i så tidlig en al­der. Jeg tab­te mig me­get, for­di det var over­væl­den­de. Men jeg sy­nes helt klart, der blev ta­get hånd om mig. Jeg tror ba­re, det er en om­vælt­ning, man ik­ke kan gø­re folk klar til. Li­ge me­get om man er 15 el­ler 25.

Det afh æn­ger af, hvor­dan man ser på sin del­ta­gel­se. Hvis du tror, du eft er syv- ot­te li­ves­how, skal væ­re po­p­stjer­ne, kan jeg godt for­stå, du bli­ver slemt skuff et. Hvis man der­i­mod ser det som et spring­bræt til at la­ve det, man hol­der af, så er det sundt.

Un­der­hold­nings­chef, DR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.