FLØJ 149 DI­RE

BT - - FLYTRAGEDIE GEDIE I ALPERNE - Maria Christine Mad­sen ma­ma@ bt. dk

DØD­SPI­LO­TEN

De skreg. Da klip­pe­væg­gen plud­se­lig nær­me­de sig for­an fly­et, var skri­ge­ne alt, man kun­ne hø­re fra ka­bi­nen på ru­te­fly­et A320. Und­ta­gen fra co­ck­pit­tet. An­den­pi­lo­ten An­dreas Lu­bitz’ vej­rtræk­ning var ro­lig. Li­ge til det sid­ste.

Kar­ri­e­ren var gå­et som smurt for 27- åri­ge An­dreas Lu­bitz. I 2008 var han ble­vet op­ta­get på Luft­hansas luft­fart­s­sko­le i Bre­men, og to år se­ne­re fik han sin pi­lo­tek­sa­men. Først måt­te han dog et par år ar­bej­de som steward, in­den han i sep­tem­ber 2013 fik sit drømm­ejob og blev an­sat i Luft­hansas lav­pris­sel­skab Ger­manwings med sta­tus som an­den­pi­lot.

Sam­me år blev den un­ge ty­sker op­ta­get i den pre­sti­ge­ful­de FAA Air­men Cer­ti­fi­ca­tion Da­ta­ba­se, en li­ste over pi­lo­ter, som iføl­ge de ame­ri­kan­ske luft­fart­smyn­dig­he­der le­ver op til el­ler end­da over­går de yp­per­ste stan­dar­der i ud­dan­nel­se, li­cen­ser og hel­bred. Det gjor­de det klart for al­le: An­dreas Lu­bitz skul­le væ­re en af ver­dens sik­re­ste pi­lo­ter at fly­ve med.

Li­ge ind­til i tirs­dags.

Lå­ste kap­ta­j­nen ude

Kort ef­ter at Ger­manwings’ Air­bus A320 på vej fra Bar­ce­lo­na til Düs­sel­dorf var kom­met op i plan­lagt høj­de, be­gynd­te det plud­se­lig at dyk­ke. Ufor­klar­ligt og uden at ud­sen­de et nød­sig­nal. Ot­te mi­nut­ter se­ne­re ram­te fly­et de fran­ske al­per nær skis­port­s­ste­det Bar­ce­lo­net­te.

I be­gyn­del­sen tro­e­de man, at der måt­te væ­re sket en fejl. At tryk­fald i ka­bi­nen må­ske hav­de væ­ret skyld i den ka­ta­stro­fa­le ulyk­ke, hvor 144 pas­sa­ge­rer og fem be­sæt­nings­med­lem­mer ud over An­dreas Lu­bitz mi­ste­de li­vet.

Ef­ter man lo­ka­li­se­re­de fly­ets sor­te bok­se, vi­ste sand­he- den sig dog at væ­re en an­den. Fly­ets an­den­pi­lot, An­dreas Lu­bitz, hav­de med vil­je låst dø­ren til co­ck­pit­tet, ef­ter kap­ta­j­nen var gå­et på toilet­tet. På trods af at kap­ta­j­nen ham­re­de og spar­ke­de på dø­ren for at bli­ve luk­ket ind igen, blev den al­drig åb­net.

Først da fly­et var gan­ske tæt på klip­pe­væg­gen, gik det op for pas­sa­ge­rer­ne, at no­get var galt. Det sid­ste, man kan hø­re på lyd­op­ta­gel­ser­ne fra den ene af de sor­te bok­se, er skrig. Kun skrig.

Dren­gedrøm at bli­ve pi­lot

In­gen hav­de set, at Lu­bitz’ sind bar på et mør­ke, der kun­ne ta­ge 149 men­ne­sker med i dø­den. Luft­hansas di­rek­tør, Car­sten Spo­hr, brug­te de ram­men­de ord ’ det vær­ste ma­re­ridt no­gen­sin­de’, om ulyk­ken. for­tal­te, hvad de sor­te bok­se hav­de gi­vet dem af op­lys­nin­ger om år­sa­gen, vend­te det op og ned på det he­le.

» Det var en be­vidst hand­ling, « sag­de Bri­ce Ro­bin.

Ufor­stå­en­de står An­dreas Lu­bitz’ ven­ner og be­kend­te til­ba­ge.

Den un­ge ty­sker bo­e­de i den ty­ske by Mon­ta­baur, som lig­ger nord­vest for stor­by­en Frank­furt am Main. Iføl­ge det blom­stre­de dørskilt på hu­set bo­e­de han sam­men med sin mor og far. Og­så selv­om han hav­de sin egen lej­lig­hed i Düs­sel­dorf.

Sjov og ven­lig mand

De lo­ka­le be­skri­ver ham iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reu­ters som en imø­de­kom­men­de og ven­lig mand, som ik­ke kun­ne gø­re no­gen no­get ondt.

» Jeg er ba­re må­l­løs, og jeg er ale­ne’ og ’ Ting, pi­lo­ter ik­ke si­ger’, en si­de med vit­tig­he­der om pi­lo­ters liv.

Mu­lig de­pres­sion

Da An­dreas Lu­bitz i 2008 be­gynd­te på Luft­hansas luft­fart­s­sko­le i Bre­men, gik hans dren­gedrøm i op­fyl­del­se. Der var iføl­ge Luft­hansas di­rek­tør Car­sten Spo­hr in­tet at ud­sæt­te på hans ar­bej­de, selv­om den 27- åri­ge ty­sker kort var ble­vet nødt til at af­bry­de sin ud­dan­nel­se.

» Jeg vil ger­ne næv­ne, at un­der træ­nin­gen for seks år si­den var der en læn­ge­re af­bry­del­se, og der­ef­ter var han klar til at fort­sæt­te, og han kla­re­de al­le un­der­sø­gel­ser med bra­vur, der var in­tet at ud­sæt­te på hans ar­bej­de, « sag­de Car­sten Spo­hr på et pres­se­mø­de.

År­sa­gen til af­bry­del­sen, som va­re­de ’ fle­re må­ne­der’, øn­ske­de Spo­hr ik­ke at kom­me ind på, men po­in­te­r­e­de, at det var en af de ting, som vil­le væ­re re­le­vant se nær­me­re på.

En mor til en af An­dreas Lu­bitz’ klas­se­kam­me­ra­ter fra den­gang op­ly­ser dog til ty­ske Frank­fur­ter Al­l­ge­me­i­ne Zei­tung, at hen­des dat­ter hav­de for­talt hen­de, at An­dreas Lu­bitz måt­te af­bry­de sin ud­dan­nel­se på grund af en de­pres­sion.

» Han var åben­bart ud­brændt, han hav­de en de­pres­sion, « for­tal­te kvin­den, hvis navn ik­ke er op­lyst.

FRE­DAG 27. MARTS 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.