’’

BT - - FLYTRAGEDIE GEDIE I ALPERNE - Car­sten Spo­hr, di­rek­tør, Luft­hansa

An­dreas Lu­bitz var 100 pro­cent fly­ve­dyg­tig, og hans fly­ve­mæs­si­ge præ­sta­tio­ner var upå­kla­ge­li­ge

Få ti­mer in­den det i går ef­ter­mid­dags blev kendt, at An­dreas Lu­bitz var år­sag til tra­ge­di­en, ud­send­te den svæ­ve­fly­ver­klub, som han var med­lem af, LSC Westerwald, en med­del­el­se om ham.

Af den frem­går det, at det at bli­ve pi­lot hav­de væ­ret hans drøm si­den barns­ben.

’ An­dreas dø­de som førsteo­f­fi­cer på den tragi­ske flyv­ning. An­dreas blev med­lem af fore­nin­gen som te­e­na­ger, han vil­le re­a­li­se­re sin drøm om at fly­ve. Han be­gynd­te som svæ­ve­fly­ve­e­lev og end­te med at bli­ve pi­lot på en Air­bus 320. Det lyk­ke­des ham at op­fyl­de sin drøm, en drøm han nu har be­talt dyrt for med sit liv,’ lød det i med­del­el­sen, der slut­ter af med at sen­de den dy­be­ste sym­pa­ti til An­dreas Lu­bitz og de 149 an­dre of­re.

Da den fran­ske statsankla­ger Bri­ce Ro­bin se­ne­re på da­gen i går på et pres­se­mø­de har in­gen for­kla­ring på det her. Jeg kend­te An­dreas, og det her er ufat­te­ligt, « si­ger Pe­ter Ru­eck­er, der er med­lem af svæ­ve­fly­ver­klub­ben LSC Westerwald og fort­sæt­ter:

» Han var me­get sjov, selv­om han må­ske til ti­der var en smu­le stil­le. Han var ba­re en af dren­ge­ne. Han var vel­in­te­gre­ret her i klub­ben, og jeg tror, han hav­de det me­get sjovt her. Han var glad for job­bet hos Ger­manwings, og han gjor­de det godt. «

Iføl­ge Pe­ter Ru­eck­er hav­de An­dreas Lu­bitz en kæ­re­ste, men han ken­der ik­ke de nær­me­re de­tal­jer om hans pri­vat­liv.

I sin fri­tid var An­dreas Lu­bitz en ivrig lø­ber, og han delt­og i fle­re løb. Af hans nu luk­ke­de Fa­ce­book- pro­fil frem­går det, at den 27- åri­ge an­den­pi­lot holdt af man­de­hu­mor, og han fulg­te si­der­ne ’ Grin til an­sigts­lam­mel­se’, ’ Når mænd

Ros fra che­fen

Luft­hansas di­rek­tør Car­sten Spo­hr un­der­stre­ge­de dog un­der pres­se­mø­det, at an­den­pi­lo­ten hav­de væ­ret ’ fit til at fly­ve’.

» Han var 100 pro­cent fly­ve­dyg­tig, og hans fly­ve­mæs­si­ge præ­sta­tio­ner var upå­kla­ge­li­ge, « sag­de Car­sten Spo­hr.

Det ty­ske po­li­ti er nu ved at gen­nem­gå An­dreas Lu­bitz’ liv med en tæt­te­kam og af­hø­re hans ef­ter­lad­te for at fin­de frem til mo­ti­vet.

Selv for­kla­re­de An­dreas Lu­bitz in­tet om det i lø­bet af de ti mi­nut­ter, det tog ham at sty­re fly­et ned mod de fran­ske al­per.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.