EKTE I DØ­DEN

BT - - MERE NÆSTE SIDE -

FRE­DAG 27. MARTS 2015 ’ Fly­ve­plads - Ad­gang for­budt’ står der på skil­tet ved den lo­ka­le fly­ve­plads i Mon­ta­baur i det syd­ve­st­li­ge Tys­kland. Det var her, An­dreas Lu­bitz kom fra. Fo­to: AFP

Ru­ti­ne­ret pi­lot

En tysk statsad­vo­kat op­ly­ser til Reu­ters, at po­li­ti­et ransa­ge­de fle­re ejendomme i Düs­sel­dorf for at fin­de ’ do­ku­men­ter og be­vi­ser’, ef­ter fran­ske myn­dig­he­der tid­li­ge­re i går kun­ne op­ly­se, at an­den­pi­lo­ten be­vidst sty­re­de Ger­manwings- fly­et ind i en bjergsi­de i de fran­ske al­per.

An­kla­ger Chri­stoph Kum­pa si­ger til Reu­ters, at ransag­nin­ger­ne fort­sat stod på tors­dag af­ten, og at det vil­le ta­ge et styk­ke tid ’ at vur­de­re re­sul­ta­ter­ne’.

An­dreas Lu­bitz var en dyg­tig og vel­lidt pi­lot, som ik­ke kun­ne gø­re en kat fortræd. In­gen fat­ter, hvad der fik den 27- åri­ge an­den­pi­lot i Ger­manwings til at fly­ve det sto­re air­bus- fly di­rek­te ind i klip­pe­væg­gen i de fran­ske al­per.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.