Pi­lo­tens hjem ransa­ges

BT - - MERE NÆSTE SIDE - Mi­cha­la Rask Mik­kel­sen og Mat­hil­de Graversen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

RANSAG­NING

Tors­dag af­ten var de ty­ske myn­dig­he­der i færd med at ransa­ge fle­re adres­ser i Tys­kland, her­i­blandt i den ty­ske by Düs­sel­dorf, hvor pi­lo­ten An­dreas Lu­bitz bo­e­de.

Ransag­nin­ger­ne ske­te ti­mer ef­ter, at den fran­ske an­kla­ge­myn­dig­hed med­del­te, at den 27- åri­ge ty­sker an­gi­ve­ligt sty­re­de et pas­sa­ger­fly med ham selv og 149 an­dre om bord di­rek­te ned i de fran­ske al­per.

Iføl­ge en jour­na­list fra nyheds­bu­reau­et Reu­ters, der var til ste­de ved An­dreas Lu­bitz’ hjem, bar be­tjen­te papkas­ser ind og ud af hu­set.

An­dreas Lu­bitz hav­de 630 fly­ve­ti­mer bag sig for Ger­manwings og stod op­ført i en da­ta­ba­se for god fly­sik­ker­hed, li­ge­som han hav­de gen­nem­ført al­le fy­si­ske og psy­ko­lo­gi­ske prø­ver uden an­mærk­nin­ger.

Luk­ke­de kap­ta­j­nen ude

Lyd­op­ta­gel­ser fra den ene af fly­ets to sor­te bok­se af­slø­rer, at An­dreas Lu­bitz tryk­ke­de på en knap, der fik fly­et til at dyk­ke, ef­ter kap­ta­j­nen hav­de for­ladt co­ck­pit­tet. Da kap­ta­j­nen vil­le ind i co­ck­pit­tet, luk­ke­de an­den­pi­lo­ten ham ik­ke ind.

Lyd­op­ta­gel­ser­ne af­slø­rer og­så, at An­dreas Lu­bitz trak vej­ret, ind­til fly­et kol­li­de­re­de med bjergsi­den. Al­le de 150 om­bord­væ­ren­de me­nes at væ­re ble­vet dræbt øje­blik­ke­ligt.

Fly­et var på vej fra Bar­ce­lo­na i Spa­ni­en til Düs­sel­dorf i Tys­kland, da det tirs­dag ved 11- ti­den styr­te­de ned i de syd­fran­ske al­per.

Red­nings­mand­skab ar­bej­der fort­sat ved ulyk­kes­ste­det med at bjær­ge lig og ef­ter­for­ske ulyk­ken.

Tysk po­li­ti ransa­ge­de i går af­tes an­den­pi­lo­ten An­dreas Lu­bitz’ hjem, ef­ter han tirs­dag tog 149 men­ne­sker med sig i dø­den. Po­li­ti­fol­ke­ne bar ad­skil­li­ge kas­ser og kuf­fer­ter med ef­fek­ter ud fra hu­set i lø­bet af af­te­nen. Fo­to: Reu­ters

Den­ne nav­ne­pla­de med ’ Fa­mi­li­en Lu­bitz’ sad på dø­ren til det hus, som tysk po­li­ti i går af­tes var i fuld gang med at ransa­ge.

Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.