OT­TE MI­NUT­TER - OG ALT VAR KNUST

An­den­pi­lo­ten lå­ste kap­ta­j­nen ude. Og så bad han det avan­ce­re­de fly om at slå sig selv ihjel. 150 mi­ste­de li­vet

BT - - FLYTRAGEDIE GEDIE I ALPERNE - Kaa­re Sø­ren­sen BNB

DEN SIK­RE DØD

Kap­ta­j­nen skul­le på toilet­tet. Og han skub­be­de der­for sit sæ­de til­ba­ge i co­ck­pit­tet på den enor­me Air­bus 320.

I godt 11 ki­lo­me­ters høj­de var alt ro­ligt, vej­ret var fint, og fly­et var kun let for­sin­ket i sin tur på ret kurs nord mod Düs­sel­dorf.

Det skul­le blot væ­re end­nu en ru­ti­ne­flyv­ning, som det ple­je­de at væ­re om bord på flight 4U9525 fra Bar­ce­lo­na.

» Nu har du kon­trol­len, « sag­de kap­ta­j­nen til an­den­pi­lo­ten, den 27- åri­ge An­dreas Lu­bitz, der var kom­met til sel­ska­bet Ger­manwings blot halvan­det år tid­li­ge­re.

Ja, An­dreas Lu­bitz var må­ske ik­ke den mest er­far­ne pi­lot, men han hav­de al­li­ge­vel 630 ti­mer ved ro­ret for Ger­manwings, der er ejet af Luft­hansa.

Lu­bitz stod op­ført i en da- ta­ba­se for god fly­sik­ker­hed, og han hav­de gen­nem­ført al­le fy­si­ske og psy­ko­lo­gi­ske prø­ver uden an­mærk­nin­ger. I sin fri­tid løb han ger­ne i ga­der­ne i hjem­by­en Mon­ta­baur, og han var kendt som en be­gej­stret pi­lot, der tid­li­ge­re hav­de væ­ret steward.

Der hav­de al­drig væ­ret pro­ble­mer med ham. Og der var så­le­des in­tet usæd­van­ligt over, at han nu tog kon­trol­len med 4U9525.

Det var kort før klok­ken 9.30, fly­et hav­de nå­et sin plan­lag­te høj­de, og kap­ta­j­nen for­lod co­ck­pit­tet.

Bag ham luk­ke­de dø­ren au­to­ma­tisk. Og lå­ste.

Tids­punk­tet er re­gi­stre­ret di­gi­talt som 55 se­kun­der ef­ter halv ti. 09: 30: 55 står der. Her be­gynd­te det, som Luft­hansas di­rek­tør Car­sten Spo­hr se­ne­re skul­le kal­de ’ det vær­ste ma­re­ridt no­gen­sin­de’.

An­dreas Lu­bitz æn­dre­de på det­te tids­punkt ma­nu­elt au­to­mat­pi­lo­ten fra den nu­væ­ren­de høj­de på 38.008 fod, cir­ka 11,5 ki­lo­me­ter, til 96 fod - blot 29 me­ter.

Det var for­ment­lig det tæt­te­ste, Lu­bitz kun­ne kom­me på at for­tæl­le det avan­ce­re­de fly, at det nu skul­le slå sig selv ihjel.

Kurs di­rek­te mod jor­den

Com­pu­te­ren i det om­kring 70 ton tun­ge fly med num­mer­pla­den D- AIPX re­a­ge­re­de og gjor­de, som Lu­bitz hav­de bedt det om: Det be­gynd­te at dyk­ke med kurs mod jor­den.

Der er in­gen reg­ler for, hvor læn­ge kap­ta­j­nen må væ­re væk fra co­ck­pit­tet.

Men om bord på flight 4U9525 vend­te han re­la­tivt hur­tigt til­ba­ge.

Som en er­fa­ren pi­lot med me­re end ti års er­fa­ring og fle­re end 6.000 ak­ti­ve fly­ti­mer i et Air­bus 320 har han utvivl­s­omt op­da­get, at fly­et var be­gyndt at dyk­ke - på det­te tids- punkt med om­kring 15 me­ter i se­kun­det.

De før­ste mi­nut­ter har det næp­pe væ­ret me­get over­ra­sken­de. Det kun­ne ske for at und­gå tur­bu­lens.

Kap­ta­j­nen tog det hvi­de te­le­fon­rør til ven­stre for co­ck­pit­tet og rin­ge­de til an­den­pi­lo­ten på den an­den si­de af den mas­si­ve dør. Men Lu­bitz re­a­ge­re­de ik­ke. Ef­ter ter­r­or­an­gre­be­ne i New York og Washington D. C. 11. sep­tem­ber 2001 har fly­sel­ska­ber­ne over he­le ver­den gjort det svæ­re­re at kom­me ind i co­ck­pit­tet.

For­må­let er en­kelt: At for­hin­dre kri­mi­nel­le el­ler ter­r­o­ri­ster i at træn­ge ind.

En in­struk­tions­vi­deo fra Air­bus vi­ser, hvor­dan pro­ce­du­ren er tænkt til fle­re sce­na­ri­er.

Be­svi­mer kap­ta­j­nen og an­den­pi­lo­ten for ek­sem­pel sam­ti­dig, så kan en steward el­ler stewar­des­se ind­ta­ste en nød­ko­de på et pa­nel ved te­le­fo­nen til co­ck­pit­tet.

Alarm

Der­ef­ter går en høj alarm i co­ck­pit­tet i gang som sig­nal til, at no­gen an­mo­der om at kom­me ind.

Gør pi­lo­ter­ne in­tet, så åb­nes dø­ren ef­ter 30 se­kun­der au­to­ma­tisk i fem se­kun­der, hvor ka­bi­ne­per­so­na­let kan få ad­gang til co­ck­pit­tet og for­sø­ge at væk­ke pi­lo­ter­ne.

Af­vi­ser pi­lo­ter­ne der­i­mod an­mod­nin­gen om at åb­ne dø­ren, kan man omvendt sik­re, at even­tu­el­le fly­kapre­re ik­ke får ad­gang til co­ck­pit­tet.

In­gen af sce­na­ri­er­ne ta­ger dog høj­de for, at en af pi­lo­ter­ne er ved fuld be­vidst­hed og med fuldt over­læg af­vi­ser an­mod­nin­gen.

Det har man tænkt over i

Po­li­ti og red­nings­mand­skab ar­bej­der i om­rå­det i de fran­ske al­per, hvor den sto­re air­bus styr­te­de ned.

Fo­to: Reu­ters

An­den­pi­lo­ten An­dreas Lu­bitz tog en ka­ta­stro­fal be­slut­ning, da kap­ta­j­nen for­lod co­ck­pit­tet. Det blev dø­den for 150 men­ne­sker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.