Døds­mis­sion

Ån­de­dræt­tet hos An­dreas Lu­bitz af­slø­rer iføl­ge eks­per­ter, at han var de­ter­mi­ne­ret i sin van­vit­ti­ge ger­ning

BT - - FLYTRAGEDIE GEDIE I ALPERNE - Maria Christine Mad­sen ma­ma@ bt. dk

PLAN­LAGT TRA­GE­DIE

Ro­ligt. Jævnt. Stil­le. Der var in­gen ud­s­ving i an­den­pi­lo­tens vej­rtræk­ning på trods af, at han hav­de sat det fly, han sad ved ro­ret i, på kurs mod dø­den.

» At hans vej­rtræk­ning var ro­lig, si­ger no­get om, at han i hvert fald ik­ke var spe­ci­elt ban­ge for det, han var ved at gø­re. At han hav­de tænkt over det på for­hånd, og at han ik­ke hav­de no­gen ’ second thoughts’. Hvis han hav­de tænkt: ’ gud, nej, det her vil jeg ik­ke al­li­ge­vel’, så vil­le han væ­re be­gyndt at træk­ke vej­ret me­get, me­get hur­tigt, « for­kla­rer Hen­rik Day Poul­sen og fort­sæt­ter:

» Så det er en per­son, som har væ­ret me­get, me­get de­ter­mi­ne­ret om­kring det, han vil­le gø­re, når han kun­ne ta­ge det så ro­ligt. Det er me­get skræm­men­de. «

Det vid­ner iføl­ge psy­ki­a­ter Hen­rik Day Poul­sen og kri­sep­sy­ko­log Be­rith Bro om, at den 27- åri­ge an­den­pi­lot An­dreas Lu­bitz hav­de plan­lagt, hvad han gjor­de, da han tirs­dag for­mid­dag lå­ste kap­ta­j­nen ude af co­ck­pit­tet og send­te Ger­manwings’ Air­bus A320 ud i et dyk mod Den vur­de­ring er kri­sep­sy­ko­jor­d­over­fla­den. Dyk­ket end­te log Be­rith Bro enig i. først, da fly­et blev knust mod » At pi­lo­tens vej­rtræk­ning en klip­pe­væg i de fran­ske alvar ro­lig, vid­ner jo kun end­nu per . me­re om, at det var en plan

ndreas Lu­bitz tog 149 lagt hand­ling. Det var ik­ke men­ne­sker med sig i dø­den. ba­re en im­puls- sty­ret hand-

Ik­ke im­puls- sty­ret

ling. Det var plan­lagt. Han vid­ste, hvad han gjor­de, og hans fø­lel­ser var sat fuld­stæn­dig ud af spil, « si­ger hun.

Det vi­des end­nu ik­ke, hvor­for An­dreas Lu­bitz valg­te at gø­re, som han gjor­de. El­ler for­di man har en for­skru­et tan­ke om at se sit navn i avi­ser­ne.

» Det kan ha­ve væ­ret et øn­ske om at gø­re op­mærk­som på sig selv. At man ta­ger li­vet af sig selv på den må­de, for­di om, at nu kom­mer ens navn i avi­sen. Det er jo desvær­re set før. «

En an­den for­kla­ring på den un­ge an­den­pi­lots be­slut­ning om at en­de sit liv på den må­de kan iføl­ge psy­ki­a­ter Hen­rik Day Poul­sen væ­re, at han har ud­vik­let en psy­kisk syg­dom som f. eks. de­pres­sion.

» Hvis man har en svær de­pres­sion, kan man få nog­le helt van­vit­ti­ge idéer med forvræn­ge­de tan­ker, og der kan man og­så ta­ge folk med i dø­den ved de her ’ ud­vi­de­de selv­mord’. Det er og­så det, man nog­le gan­ge ser, når fædre slår de­res børn og ko­ne ihjel for der­ef­ter at be­gå selv­mord, « si­ger han.

Det er dog sjæl­dent, at pi­lo­ter ud­vik­ler den form for psy­ki­ske syg­dom­me og sta­dig får lov til at sid­de i co­ck­pit­tet.

» Som pi­lot har han i hvert fald ik­ke fra be­gyn­del­sen væ­ret psy­kisk syg. Så får man slet ik­ke lov til at ta­ge en pi­lo­tud­dan­nel­se. Jeg har kendt til fle­re pi­lo­ter, og de er usæd­van­ligt ra­ske. Og­så psy­kisk. De har et stort an­svar, så de skal skal kun­ne hol­de til en hel del. Der­for ud­væl­ger man og­så pi­lo­ter me­get, me­get nø­je og hol­der godt øje med dem, i hvert fald mig be­kendt, « si­ger Hen­rik Day Poul­sen.

Der­for kan An­dreas Lu­bitz dog godt ha­ve ud­vik­let f. eks. en de­pres­sion al­li­ge­vel, be­mær­ker psy­ki­a­te­ren, for det er ik­ke al­tid nemt at op­fan­ge un­der en un­der­sø­gel­se af pi­lo­ten.

» Men for­di pi­lo­ter mig be­kendt som grup­pe er me­get ra­ske, er det mest sand­syn­li­ge nok, at han har få­et en de­pres­sion, el­ler at der har væ­ret an­dre om­stæn­dig­he­der som ek­sem­pel­vis spil­le­gæld, han ik­ke kun­ne se en vej ud af, der har væ­ret år­sa­gen, « si­ger Hen­rik Day Poul­sen.

Ef­ter­lad­te til of­re­ne fra det styr­te­de Air­bus A320- fly fra Ger­manwings ved en min­de­høj­ti­de­lig­hed i Le Ver­net i går, hvor de holdt flag fra de lan­de, som of­re­ne kom fra.

Fo­to: AFP

Og det gjor­de Sonja C. og­så. Hun var læ­rer for den 10. klas­se, der var på vej hjem fra stu­di­e­tur.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.