Ar­ver 1,5 mia. fra Mær­sk Gen­tof­te Kom­mu­ne står til at mod­ta­ge en for­mue, når bo­et ef­ter Mær­sk gø­res op

BT - - NYHEDER - Anders Svend­sen ansv@ ber­ling­s­ke. dk

JA­CK­POT

Det er snart tre år si­den, at Mær­sk Mc- Kin­ney- Møller dø­de. Al­lig­vel står han ef­ter al sand­syn­lig­hed til at bli­ve den stør­ste en­kel­te skat­tey­der i Dan­mark i 2015. Det af­slø­rer Ber­ling­s­ke fre­dag.

Den sto­re vin­der bli­ver Gen­tof­te Kom­mu­ne, hvor Mær­sk bo­e­de. Den nord­s­jæl­land­ske kom­mu­ne står til at mod­ta­ge 1,5 mia. kr. fra døds­bo­et.

Ber­ling­s­ke har med brug af en ræk­ke nye op­lys­nin­ger gen­nem­gå­et bo­et ef­ter Mær­sk. Be­reg­nin­ger­ne vi­ser, at Mær­sk ef­ter­lod sig sam­le­de vær­di­er for 11,6 mia. kr. Det be­ty­der en be­ta­ling af skat­ter og af­gif­ter på 4,6 mia. kr.

Spredt for­mue

For­mu­en kom­mer fra ak­tier i A. P. Møller- Mær­sk, ak­tiepo­ster i an­dre virk­som­he­der, pri­vatvil­la­en på Mo­se­højvej i Char­lot­ten­lund, luksu­sy­a­ch­ten ’ Klem VIII’ og pri­va­te­je­de sel­ska­ber.

Di­rek­tør og bo­be­sty­rer Lars- Erik Bre­nøe, tid­li­ge­re per­son­lig as­si­stent for Mær­sk Mc- Kin­ney Møller, be­kræf­ter, at bo­et er tæt på at væ­re gjort op

» Jeg kan be­kræf­te, at ejendommene på Mo­se­højvej, ’ Klem VIII’ og de pri­va­te sel­ska­ber er solgt. Vi ar­bej­der in­tenst med bo­et, og vi for­ven­ter, at det er af­slut­tet in­den for kort tid, « si­ger Lars- Erik Bre­nøe til Ber­ling­s­ke.

Borg­me­ster i Gen­tof­te Kom­mu­ne Hans Toft ( K) ven­ter med at la­de champag­ne­prop­per­ne sprin­ge.

’ Gen­tof­te Kom­mu­ne har ik­ke ad­gang til bo­et og hel­ler ik­ke ad­gang til Skats op­lys­nin­ger om bo­et. Jeg har der­for in­gen kom­men­ta­rer til, om el­ler hvor me­get der even­tu­elt vil til­fly­de Gen­tof­te Kom­mu­ne af bo­ets skat­ter,’ hed­der det i en skrift­lig kom­men­tar fra Hans Toft til Ber­ling­s­ke.

Gen­tof­te Kom­mu­ne har i 2015 bud­get­te­ret med en ind­tægt på syv mio. kr. fra døds­bo­er, op­ly­ser kom­mu­nen til Ber­ling­s­ke.

Mær­sk McKin­ney Møller el­ske­de ha­vet og ik­ke mindst den pragt­ful­de lysty­a­cht Klem Vl­ll. Nu kom­mer be­bo­er­ne i Gen­tof­te Kom­mu­ne og­så - in­di­rek­te - til at få glæ­de af bå­den. Fo­to: Claus Bech og Jep­pe Mi­cha­el Jensen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.