1 9 2 9 TIP BT Re­ge­rings­po­li­ti­ke­re: God idé at øre­mær­ke bar­sel til mænd

BT - - NYHEDER - Jo­han­ne Haa­gerup Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

BAR­SEL

Øre­mær­ket bar­sel til mænd var en del af re­ge­rings­grund­la­get for S- RSF- re­ge­rin­gen, men man valg­te i 2013 at drop­pe pla­ner­ne om en lovæn­dring.

Der er dog sta­dig et fler­tal blandt de nu­væ­ren­de fol­ke­tings­kan­di­da­ter fra So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og De Ra­di­ka­le, som hol­der fast i idéen.

Det er kom­met frem i en ny un­der­sø­gel­se la­vet af DR og Al­tin­get, hvor man har spurgt 120 fol­ke­tings­med­lem­mer og - kan­di­da­ter fra de to re­ge­rings­par­ti­er.

I alt 36 af de 58 ads­purg­te ra­di­ka­le po­li­ti­ke­re sy­nes, at øre­mær­ket bar­sel er en god idé, mens det dre­jer sig om 44 ud af 62 so­ci­al­de­mo­kra­ter.

Fle­re højt­stå­en­de fol­ke­tings­po­li­ti­ke­re og mi­ni­stre er blandt støt­ter­ne til at gri­be ind po­li­tisk over for skævvrid­nin­gen ved bar­sel.

Svensk for­bil­le­de

En af dem er li­ge­stil­lin­gens egen mi­ni­ster Ma­nu Sa­re­en ( R). Han tror, at man bli­ver nødt til at ud­vi­de den sam­le­de bar­sels­pe­ri­o­de, hvis der skal øre­mær­kes no­get til mænd. El­ler ri­si­ke­rer man, at nog­le fa­mi­li­er slet ik­ke ta­ger bar­selsor­lov, hvis der ta­ges fra kvin­der og gi­ves til mænd, for­kla­rer han iføl­ge DR.

Ma­nu Sa­re­en frem­hæ­ver den sven­ske ord­ning, hvor hver for­æl­der har ret til 240 da­ges bar­sel, hvoraf de 60 ik­ke kan ta­ges af den an­den.

Men det kan ik­ke la­de sig gø­re her­hjem­me li­ge nu, vur­de­rer mi­ni­ste­ren.

» Det er hund­e­dyrt, og det er der ik­ke pen­ge til li­ge nu. Men det be­ty­der ik­ke, at det ik­ke er en god idé. For det sy­nes jeg, at det er, « si­ger han til DR.

Og­så De Ra­di­ka­les po­li­ti- ske le­der Mor­ten Øster­gaard, har i kan­di­dat­te­sten sva­ret, at han går ind for en øre­mærk­ning. Men han tror li­ge­le­des, man bli­ver nødt til at ske­le til mo­del­ler­ne i vo­res na­bo­lan­de og tør ik­ke gi­ve et bud på, hvor­når det kan la­de sig gø­re i Dan­mark.

Og­så Fol­ke­tin­gets for­mand Mo­gens Lyk­ke­toft ( S), og den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske li­ge­stil­lings­ord­fø­rer Ras­mus Horn Lang­hoff, har sva­ret, at øre­mær­ket bar­sel er en god idé.

Re­ge­rin­gen er fort­sat in­ter­es­se­re­de i øre­mær­ket bar­sel til fædre.

Ar­kiv­fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.