Omar El- Hus­se­ins for­mode­de med­hjæl­pe­re fængs­let

BT - - NYHEDER - Omar El- Hus­se­in. Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Fo­to: Po­li­ti

TER­ROR

Kø­ben­havns Po­li­ti har få­et fi­re uger ek­stra til at ef­ter­for­ske sa­ger­ne mod fem mænd, der mistæn­kes for at ha­ve hjul­pet gerningsmanden bag ter­r­or­an­gre­bet i Kø­ben­havn 14.- 15. fe­bru­ar, Omar El- Hus­se­in.

De fem mænd i al­de­ren 18 til 30 år fik i går for­læn­get de­res va­re­tægts­fængs­ling i fi­re uger i Kø­ben­havns By­ret. De sig­tes al­le for i for­skel­lig grad at ha­ve med­vir­ket til drab og drabs­for­søg ved kul­tur­hu­set Kr­udt­tøn­den på Øster­bro om ef­ter­mid­da­gen 14. fe­bru­ar og se­ne­re ved sy­na­go­gen i Krystal­ga­de i In­dre By lidt ef­ter mid­nat nat­ten til søn­dag 15. fe­bru­ar.

De fem mænd blev frem­stil­let i By­ret­ten i Kø­ben­havn for luk­ke­de dø­re. Det ske­te på da­gen, hvor fængs­lin­gen ud­løb. De fem mænd blev al­le an­holdt kort tid ef­ter an­gre­bet og er lø­ben­de ble­vet va­re­tægts­fængs­let.

De sig­te­de har tid­li­ge­re un­der grund­lovs­for­hø­ret næg­tet sig skyl­di­ge.

Po­li­ti­et hol­der kor­te­ne tæt ind til krop­pen, når det gæl­der den vi­de­re ef­ter­forsk­ning.

» Det er en al­vor­lig sag, som vi ef­ter­for­sker. Og på den bag­grund kan vi ik­ke for­tæl­le åbent, hvad vi har af ef­ter­forsk­nings­ma­te­ri­a­le i sa­gen, « si­ger se­ni­o­r­ankla­ger Stig Flei­s­cher fra Kø­ben­havns Po­li­ti.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.