50.000 SY­GE

Ny forsk­ning vi­ser, at langt fle­re end hidtil an­ta­get bli­ver sy­ge af at spi­se mad med glu­ten. Syg­dom­men for­rin­ger de ram­tes livskva­li­tet og øger ri­si­ko­en for bl. a. knog­les­kør­hed

BT - - SUNDHED - Dort­he Brø­ker Kristensen bt@ bt. dk

OVER­FØL­SOM

Mindst 50.000 dan­ske­re bli­ver sy­ge af at spi­se glu­ten­hol­dig mad. Det er 10 gan­ge så man­ge som hidtil an­ta­get. Så­dan ly­der kon­klu­sio­nen i en ny un­der­sø­gel­se fra Forsk­nings­cen­ter for Fore­byg­gel­se og Sund­hed og Gen­tof­te Ho­spi­tal.

» Vi har scre­e­net 2.300 del­ta­ge­re, og de, der hav­de en po­si­tiv blod­prø­ve, fik til­budt yder­li­ge­re un­der­sø­gel­ser. Vi har sam­men­lig­net med al­le­re­de til­gæn­ge­li­ge da­ta fra de na­tio­na­le syg­doms­re­gi­stre og er nå­et frem til tal, der vi­ser en ti gan­ge stør­re hyp­pig­hed end hidtil kendt, « si­ger Jüri Jo­han­nes Ru­mes­sen, der er over­læ­ge, dr. med. og forsk­nings­chef på Gen­tof­te Ho­spi­tal og en af ho­ved­kræf­ter­ne bag un­der­sø­gel­sen.

Ned­sat livskva­li­tet

De man­ge uop­da­ge­de pa­tien­ter får eks­per­ter­ne til at kræ­ve me­re fo­kus.

» Uop­da­get cøli­aki ( glu­te­nin­to­le­ran­ce, red.) gi­ver ned­sat livskva­li­tet og kan på lang sigt gi­ve for­skel­li­ge kom­pli­ka­tio­ner, som for­rin­ger livskva­li­te­ten. Det er der­for vig­tigt, at prak­ti­se­ren­de læ­ger, spe­ci­al­læ­ger og al­le ho­spi­talslæ­ger er op­mærk­som­me på den­ne syg­dom som en mu­lig for­kla­ring på el­lers ufor­kla­re­de symp­to­mer. Vi reg­ner med, at højst 10- 20 pct. af al­le cøli­aki­pa­tien­ter i Dan­mark er di­ag­no­sti­ce­ret. Da syg­dom­men fin­des hos mindst 0,5 pct. af be­folk­nin­gen, har man­ge tu­sin­de per­so­ner syg­dom­men uden at vi­de det, « si­ger Jüri Jo­han­nes Ru­mes­sen.

Lars Johansen, der er for­mand for Dansk Sel­skab For Al­men Me­di­cin, hil­ser et øget fo­kus vel­kom­men.

Ondt i ma­ven

» Man­ge kla­ger over ek­sem­pel­vis ondt i ma­ven, men der er man­ge an­dre syg­dom­me end cøli­aki, der har lig­nen­de symp­to­mer, og det hand­ler i høj grad om at spør­ge præ­cist til så­dan no­get som af­fø­rings­møn­ste­ret for at få et så præ­cist bil­le­de som mu­ligt, « si­ger Lars Johansen, der un­der­stre­ger, at det kræ­ver me­re end en kon­sul­ta­tion hos den prak­ti­se­ren­de læ­ge at stil­le di­ag­no­sen. for knog­les­kør­hed øges.

» Li­der du af cøli­aki og spi­ser mad med glu­ten, for ek­sem­pel en pizza el­ler et styk­ke fransk­brød, sva­rer det til at gi­ve græs­plæ­nen Ro­un­dup. Den vis­ner. Glu­ten er gift for din krop. Du kan sam­men­lig­ne slim­hin­den i tynd­tar­men med en græs­plæ­ne el­ler et ry­atæp­pe. Den skal ger­ne væ­re lang­hå­ret, blød og dej­lig og fyldt med en­zy­mer til at for­dø­je ma­den. Men glu­ten gør den flad, og ma­den su­ser li­ge igen­nem. Al­le de vig­ti­ge næ­rings­stof­fer som jern og Bvi­ta­min bli­ver ik­ke op­ta­get, men ry­ger di­rek­te ud i den an­den en­de, « for­kla­rer Mette Bor­re, der er kli­nisk diætist på Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.