’’

BT - - SUNDHED - Mette Bor­re, kli­nisk diætist

Li­der du af cøli­aki og spi­ser mad med glu­ten, sva­rer det til at gi­ve græs­plæ­nen Ro­un­dup. Den vis­ner. Glu­ten er gift

» Selv om jeg tæn­ker, at det ly­der som cøli­aki, kræ­ver det sta­dig en tur om­kring en spe­ci­a­laf­de­ling og en biop­si at få stil­let den en­de­li­ge di­ag­no­se, « si­ger Lars Johansen, der dog al­le­re­de den dag i dag har cøli­aki med i si­ne over­vej­el­ser, når han sid­der over­for en pa­tient. På linje med an­dre mu­li­ge syg­dom­me, det kun­ne dre­je sig om.

Cøli­aki gi­ver over­følsom­hed over for de pro­te­i­ner ( og­så kal­det glu­ten, red.), der fin­des i kornsor­ter­ne rug, hve­de og byg. Syg­dom­men øger ri­si­ko­en for knog­les­kør­hed og fejl­er­næ­ring. Der fin­des in­gen me­di­cinsk be­hand­ling, men iføl­ge Jüri Jo­han­nes Ru­mes­sen kan man med præ­ci­se ko­st­om­læg­nin­ger bli­ve helt rask.

Symp­to­mer­ne på cøli­aki kan væ­re træt­hed, di­ar­ré, ma­ve­s­mer­ter, il­de­lug­ten­de af­fø­ring el­ler uro i ma­ven, hvil­ket kan gø­re det svært at stil­le di­ag­no­sen. Ube­hand­let cøli­aki kan fø­re til fejl­er­næ­ring, vi­ta­min­man­gel og for­rin­get livskva­li­tet, li­ge­som ri­si­ko­en

Der­for ef­ter­ly­ser hun og­så me­re fo­kus hos de læ­ger, der som of­test er de før­ste til at mø­de pa­tien­ter med skran­ten­de hel­bred.

Un­de­rer­næ­ret in­de­fra

Cøli­aki får iføl­ge Jüri Jo­han­nes Ru­mes­sen im­mun­sy­ste­met til at re­a­ge­re og ud­lø­ser en be­tæn­del­ses­til­stand, når du ind­ta­ger glu­ten. Det­te med­fø­rer, at tynd­tar­mens slim­hin­de sim­pelt­hen bli­ver ned­brudt. Den fun­ge­rer ik­ke, som den skal og kan ik­ke op­ta­ge vig­ti­ge næ­rings­stof­fer som vi­ta­mi­ner, spor­stof­fer, mi­ne­ra­ler, fedt, pro­te­i­ner og kul­hy­dra­ter, og krop­pen bli­ver så at si­ge un­de­rer­næ­ret in­de­fra.

SYMP­TO­MER

Cøli­aki kan ud­lø­se bl. a. føl­gen­de symp­to­mer:

Træt­hed Di­ar­ré Ma­ve­s­mer­ter Il­de­lug­ten­de af­fø­ring Uro i ma­ven

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.