AF GLU­TEN GU­I­DE Sun­de råd til en hver­dag uden glu­ten

BT - - SUNDHED -

Cøli­aki er en per­ma­nent til­stand, og den glu­ten­fri mad skal der­for spi­ses he­le li­vet. Den ene­ste kur er en ra­di­kal kostæn­dring, hvor du fj er­ner al glu­ten fra din kost. Du vil kun­ne mær­ke en bed­ring al­le­re­de eft er få uger. Men det kan ta­ge år, før ty nd­tar­men er nor­mal. Kost­tilskud Så læn­ge tar­men ik­ke er nor­mal, kan den ik­ke op­ta­ge al­le næ­rings­stoff er fuldt ud. Der­for kan du ha­ve be­hov for spe­ci­el­le til­skud, f. eks. af B12- vi­ta­min, D- vi­ta­min og kalk. Rug og hve­de er go­de kil­der til B- vi­ta­min, E- vi­ta­min, calci­um og jern i en ty­pisk dansk kost.

Spis va­ri­e­ret

Glu­ten­fri pro­duk­ter frem­stil­let af f. eks. sti­vel­se har sjæl­dent det sam­me næ­rings­ind­hold som al­min­de­ligt rug­brød, fransk­brød, pas­ta osv. For at dæk­ke krop­pens be­hov er det der­for sær­lig vig­tigt, at du sør­ger for, at den øv­ri­ge kost er va­ri­e­ret. Tal jævn­ligt med læ­gen el­ler en kli­nisk diætist om sam­men­sæt­nin­gen af ko­sten og even­tu­elt til­skud af vi­ta­mi­ner og mi­ne­ra­ler.

Glu­ten­frit brød

De fl este kan tå­le brød la­vet af mel­blan­din­ger ba­se­ret på glu­ten­fri hve­desti­vel­se. Men glu­ten­frit brød har sjæl­dent det sam­me næ­rings­ind­hold som al­min­de­ligt brød. Vær der­for op­mærk­som på, at den øv­ri­ge kost er va­ri­e­ret .

Spis fi ber

Ind­hol­det af fi bre i den glu­ten­fri kost er lavt, hvis den in­de­hol­der man­ge pro­duk­ter la­vet af sti­vel­se. Vælg der­for fi ber­ri­ge mad­va­rer som frugt og grønt, bælg­frug­ter, kar­to­fl er, bru­ne og rø­de ris samt spe­ci­al­frem­stil­let hav­re. Du kan ba­se­re ko­sten på bå­de glu­ten­fri hve­desti­vel­se og na­tur­ligt glu­ten­fri pro­duk­ter.

Ris og kar­to­fl er kan er­stat­te brød

Glu­ten­frit brød er ik­ke en ab­so­lut nød­ven­dig­hed. Har du mu­lig­hed for at spi­se varm mad to gan­ge om da­gen, kan brød let er­stat­tes med kar­to­fl er, ris m. v.

Pas på knæk­brød

Riskiks og knæk­brød ve­jer min­dre og in­de­hol­der bl. a. af den grund min­dre kost­fi bre og ener­gi. Der­for bør dis­se brød­ty­per ik­ke i læng­den bru­ges som er­stat­ning for brød. En god er­stat­ning kan væ­re glu­ten­fri hav­rek­næk­brød, hvor fi be­rind­hol­det er hø­je­re.

Hold øje med fedtind­hol­det

En del glu­ten­frit fær­dig­frem­stil­let brød har et højt fedtind­hold. En tom­mel­fi nger­re­gel er, at brød mak­si­malt må in­de­hol­de 7 g fedt pr. 100 g.

Und­gå vægt­tab

Hvis du mod din vil­je har tabt i vægt, in­den di­ag­no­sen blev stil­let, bør du spi­se mad, der er sær­ligt rig på ener­gi, pro­te­in, vi­ta­mi­ner og mi­ne­ra­ler, ind­til væg­ten igen er nor­mal.

Mælk kan gi­ve smer­ter

Får du ma­ve­s­mer­ter og di­ar­ré af mælk, kan du bli­ve nødt til at ned­sæt­te for­bru­get el­ler helt und­gå mælk i nog­le uger el­ler even­tu­elt nog­le få må­ne­der. År­sa­gen kan væ­re, at den ska­de­de tarm i en pe­ri­o­de ik­ke dan­ner en­zy­met lak­ta­se, som er nød­ven­digt for at ned­bry­de mæl­kesuk­ker ( lak­to­se). Du kan fort­sat spi­se ost og evt. syr­ne­de mæl­ke­pro­duk­ter. En an­den mu­lig­hed er at kø­be lak­ta­se på apo­te­ket, som kan til­sæt­tes mæl­ken, så mæl­kesuk­ke­ret ned­bry­des, el­ler kø­be lak­to­se­fri/ la­cto­se­re­du­ce­ret mælk el­ler yog­hurt.

Hold øje med dit barn

For­æl­dre til børn med cøli­aki bør sma­ge på den glu­ten­fri mad og føl­ge med i, om bar­net kan li­de ma­den.

Der går nog­le uger

Hos sy­ge børn bør virk­nin­gen af den glu­ten­fri mad kun­ne mær­kes i lø­bet af nog­le uger, bå­de hu­mør­mæs­sigt og på aff ørin­gen. Hos voks­ne og børn med let­te symp­to­mer kan det va­re læn­ge­re.

Kil­de: Fø­de­va­re­sty­rel­sen og Sund­heds­sty­rel­sen, Mette Bor­re

Cøli­aki gi­ver over­følsom­hed over for de pro­te­i­ner, der fin­des i kornsor­ter­ne rug, hve­de og byg.

Fo­to: Scan­pix/ Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.