Po­pCorn Ti­me su­ger un­ge til sig

Den gra­tis og ulov­li­ge Po­pCorn Ti­me er den fjer­de­mest brug­te strea­m­ing- tje­ne­ste blandt dan­ske un­ge

BT - - NYHEDER - Hen­rik Dan­ne­mand ma@ ber­ling­s­ke. dk

PIRA­TE­RI

Den nye ulov­li­ge strea­m­ingtje­ne­ste Po­pCorn Ti­me, hvor man via en app kan down­lo­a­de ak­tu­el­le film og tv- se­ri­er gra­tis, er på kort tid ble­vet sær­de­les ud­bredt i Dan­mark. Tje­ne­sten be­ta­ler ik­ke roy­al­ties til film­pro­du­cen­ter­ne, men hen­ter film og se­ri­er på pirat- si­tes.

Helt fri­ske tal fra me­die- og kom­mu­ni­ka­tions bu­reau­et Minds­ha­re, der de se­ne­ste ti år lø­ben­de har un­der­søgt dan­sker­nes me­di­e­va­ner, vi­ser, at Po­pCorn Ti­me er den fjer­de­mest brug­te strea­m­ingtje­ne­ste blandt 15- 29- åri­ge dan­ske­re, og sam­men med HBO Nor­dic er tje­ne­sten den fem­te­mest brug­te blandt de 15- 60- åri­ge.

Martin Ove Ras­mus­sen, nor­disk di­rek­tør i Minds­ha­re, er ik­ke over­ra­sket over, at de yng­ste for­bru­ge­re til­træk­kes af Po­pCorn Ti­me.

» Det er al­tid de un­ge, som hur­tigst ta­ger nye tek­no­lo­gi­er til sig, og det er og­så dem, der er eks­pe­ri­men­te- ren­de og af­prø­ven­de, når det gæl­der no­get nyt. De er må­ske og­så min­dre til­bø­je­li­ge til at tæn­ke på ret­tig­he­der, « si­ger Martin Ove Ras­mus­sen.

Han tror, at de un­ges mo­tiv til at bru­ge Po­pCorn Ti­me i hø­je­re grad er, at de her hur­ti­ge­re end på an­dre strea­m­ingtje­ne­ster kan få ad­gang til film og se­ri­er og i min­dre grad, at de kan se dem gra­tis.

Har in­gen tå­l­mo­dig­hed

» De un­ge er vant til at kun­ne få tin­ge­ne her og nu. De er og­så på Net­flix, men de vil ik­ke ven­te med at se de nye film og se­ri­er. På Po­pCorn Ti­me skal de ik­ke ven­te på det ny­e­ste, « si­ger Martin Ove Ras­mus­sen. Han me­ner, at det er moralsk for­kert ik­ke at be­ta­le for de film og se­ri­er, man ser, men det un­drer ham ik­ke, at de un­ge gør det:

» De un­ge er desvær­re væn­net til, at alt di­gi­talt ind­hold er til­gæn­ge­ligt og gra­tis. For dem er film ’ ba­re’ ind­hold som al mu­lig an­den vi­den og un­der­hold­ning. Men de ved godt, at det er ulov­ligt, « si­ger Martin Ove Ras­mus­sen.

Han me­ner, at de un­ge vil­le væ­re vil­li­ge til at be­ta­le for de nye film og se­ri­er, hvis de hur­ti­ge­re var til­gæn­ge­li­ge på an­dre tje­ne­ster.

» Det er er­fa­rin­gen fra an­dre om­rå­der. Li­ge så snart der er til­gæn­ge­lig­hed, vil folk be­ta­le. Det kan vi f. eks. se med Net­flix, « si­ger han.

De dan­ske film­pro­du­cen­ter er op­rør­te over, at Po­pCorn Ti­me vi­ser film og se­ri­er uden at be­ta­le. Bran­chen er i for­vej­en hårdt øko­no­misk trængt, bl. a. for­di man har mi­stet sto­re ind­tæg­ter fra sal­get af dvd’er. I for­gårs fo­re­slog bl. a. film­sel­ska­bet Zen­tro­pa, at bran­chen un­der­sø­ger mu­lig­he­den for at ud­de­le bø­der på 1.500- 2.000 kr. til dem, der bru­ger Po­pCorn Ti­me.

Klaus Han­sen, di­rek­tør i Pro­du­cent fore­nin­gen, der er in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion for dan­ske fil­mog tv- pro­du­cen­ter, si­ger, at bran­chen i man­ge år har kæm­pet for, at di­stri­butø­rer­ne øko­no­misk skal bi­dra­ge til dansk film.

Kri­mi­na­li­tet på net­tet

» Nu kom­mer der så oven i kø­bet en tje­ne­ste, hvor de en­kel­te pro­du­cen­ter kan se, at de­res tit­ler i mas­si­ve mæng­der bli­ver down­lo­a­ded fra en ulov­lig tje­ne­ste, uden at der bli­ver be­talt for det, « si­ger Klaus Han­sen, som ef­ter­ly­ser en po­li­tien­hed, der er i stand til at hånd­te­re kri­mi­na­li­tet på net­tet, her­un­der ulov­lig down­lo­ad. Han støt­ter ide­en om at ud­de­le bø­der.

» Zen­tro­pa og Fridt­hjof Film har haft kon­takt med et ad­vo­kat­fir­ma, som har fo­re­slå­et det kon­cept, og det skal helt klart af­prø­ves. Pro­du­cen­ter­ne er des­pe­ra­te, så vi må prø­ve alt af in­den for lovens græn­ser, « si­ger Klaus Han­sen. PO­PCORN TI­ME

af de 15- 29- åri­ge bru­ger Po­pCorn Ti­me, som der­med er al­ders­grup­pens fjer­de mest brug­te strea­m­ingtje­ne­ste. Kun Net­flix, dr. dk og Vi­aplay bru­ger de un­ge me­re. 40 pro­cent af de un­ge si­ger, at de ken­der Po­pCorn Ti­me.

15- 60- åri­ge ind­ta­ger Po­pCorn Ti­me en delt fem­te­plads sam­men med HBO Nor­dic. 5,3 pro­cent af al­ders­grup­pen bru­ger den gra­tis strea­m­ingtje­ne­ste, og 18,5 pro­cent ken­der til den.

stam­mer fra me­die- og kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et Minds­ha­res un­der­sø­gel­se af dan­sker­nes me­di­e­va­ner. 1.200 re­præ­sen­ta­tivt ud­valg­te dan­ske­re har del­ta­get i un­der­sø­gel­sen, der blev la­vet i fe­bru­ar.

11,8 pro­cent

Hos de

Tal­le­ne

De un­ge er vil­de med at down­lo­a­de film fra Po­pCorn Ti­me, selv om det ik­ke er lov­ligt. Mo­del­fo­to: Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.