GØR ET SOMMERH

Spar en for­mue. Se her, hvor det er bil­ligst og dy­rest at kø­be som­mer­hus

BT - - NYHEDER - Louise Kast­berg lo­ka@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk

SOM­MER­HUS

Der er igen ved at kom­me gang i hand­ler­ne i nog­le af lan­dets mest at­trak­ti­ve som­mer­hu­s­om­rå­der. Men sto­re de­le af som­mer­hus­mar­ke­det mær­ker sta­dig døn­nin­ger­ne ef­ter fi­nanskri­sen, der kom rul­len­de ind over lan­det i 2008 og tvang pri­ser­ne i bund.

Der­for er der go­de mu­lig­he­der for at fin­de et som­mer­hus til spot­pris, hvis du sæt­ter jag­ten ind i de bil­lig­ste om­rå­der. Ny­bo­lig har ud­ar­bej­det en li­ste for Ber­ling­s­ke Bu­si­ness over lan­dets dy­re­ste og bil­lig­ste som­mer­hu­s­om­rå­der.

Den vi­ser, at du i øje­blik­ket skal be­ta­le godt 2,2 mio. kr. for et gen­nem­snit­ligt som­mer­hus på 75 kv. m i det po­pu­læ­re Tisvil­de­le­je i Gribs­kov Kom­mu­ne, der der­med sik­rer sig en plads som det dy­re­ste som­mer­hu­s­om­rå­de på li­sten.

Pri­ser­ne ste­get med 29 pct.

Sam­ti­dig er Tisvil­de­le­je det om­rå­de, hvor pri­ser­ne er ste­get mest, hvis man ser på li­sten over top og bund. He­le 29 pct. er de ste­get i 2014. Iføl­ge Kim Pauli, pres­se­chef i Ny­bo­lig, er det sta­dig det grå guld med pæ­ne fri­vær­di­er i bo­li­gen, der er mest ak­ti­ve på som­mer­hus­mar­ke­det. Men og­så be­folk­nings­til­strøm­nin­gen mod de stør­re by­er kan mær­kes.

» Folk vil ger­ne bo i by­er­ne, men de vil sam­ti­dig og­så ger­ne ha­ve en grøn plet, hvor de kan gå med ba­re tæ­er. Så vi kan mær­ke, at fle­re med lej­lig­hed i Kø­ben­havn kø­ber som­mer­hus i f. eks. Ods­her­red og Nord­s­jæl­land, « si­ger han.

Cos­ta Ka­lund­borg

Hvis man ger­ne vil ha­ve et som­mer­hus i kø­re­af­stand fra by­en, kan der dog væ­re man­ge pen­ge at spa­re ved at gå uden om de dy­re­ste om­rå­der. De bil­lig­ste fri­tids­hu­se fin­der man nem­lig i Eskeb­jerg ved Ka­lund­borg, hvor et hus på 75 kv. m ko­ster knap 415.000 kr. Man kan alt­så spa­re om­kring 1,8 mio. kr. ved at kø­re knap 100 km mod vest i ste­det for de om­kring 60 km til Tisvil­de­le­je.

» Der er in­gen tvivl om, at man kan gø­re en god han­del ved at be­væ­ge sig væk fra de mest po­pu­læ­re om­rå­der. Pri­sen af­spej­ler, hvor hu­set lig­ger, og væl­ger man et af de bil­li­ge­re om­rå­der, vil den sand­syn­lig­vis bå­de væ­re la­ve­re, når man kø­ber og sæl­ger igen. Der er der­for god for­nuft i at se et som­mer­hus­køb som en lang­sig­tet in­ve­ste­ring, « si­ger pres­se­che­fen.

I Eskeb­jerg er pris­ni­veau­et uæn­dret i for­hold til 2013, mens det er fal­det med 11 og 13 pct. på hen­holds­vis Se­je­rø og i Ni­be, der beg­ge er blandt de ti bil­lig­ste som­mer­hu­s­om­rå­der. Det er Ør­sted tæt ved Ran­ders og­så. Men her er pri­ser­ne ste­get 21 pct., så det nu ko­ster om­kring 675.000 kr. for et gen­nem­snit­ligt som­mer­hus på 75 kv. m.

Blandt de ti dy­re­ste om­rå­der by­der og­så Hen­ne, Li­se­le­je og Gille­le­je på pæ­ne pris­stig­nin­ger på hen­holds­vis 28, 18 og 14 pct. I Ska­gen, som er num­mer to på li­sten, er pri­ser­ne til gen­gæld fal­det med 6 pct.

Be­lig­gen­hed er vig­tigt

» Der er me­get til salg, så det er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.