HUS- KUP

BT - - NYHEDER -

mu­ligt at gø­re en god in­ve­ste­ring ved at un­der­sø­ge mar­ke­det. Hvad man skal gå ef­ter, er me­get in­di­vi­du­elt. Men jeg vil an­be­fa­le, at man fin­der et hus af god kva­li­tet med en god be­lig­gen­hed. For vo­res un­der­sø­gel­ser vi­ser, at nær­hed til vand er no­get af det al­ler­vig­tig­ste, når folk kø­ber som­mer­hus, « si­ger Kim Pauli.

Po­st­num­mer – by

Po­st­num­mer – by

Pris

Pris

Stig­ning si­den 2013

Stig­ning si­den 2013

* For få hand­ler i 2013 til at pris­ud­vik­ling kan be­reg­nes

Der er i gen­nem­snit 1,8 mio. kr. i for­skel på at kø­be et som­mer­hus på 75 kv. m i lan­dets dy­re­ste og bil­lig­ste som­mer­hu­s­om­rå­de. På bil­le­det ses et som­mer­hus be­lig­gen­de ved Ran­ders Fjord. Fo­to: An­ne­le­ne Pe­ter­sen

Pri­sen er en gen­nem­snits­pris for et som­mer­hus på 75 kv. m

Pri­sen er en gen­nem­snits­pris for et som­mer­hus på 75 kvm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.