Li­ge så bil­ligt at ha­ve som­mer­hus som i 1999

BT - - NYHEDER - Louise Kast­berg

UD­GIF­TER

Den må­ned­li­ge ydel­se for at ha­ve et som­mer­hus er på ni­veau med, hvad man be­tal­te i 1999, hvis man ta­ger høj­de for, at vi er ble­vet ri­ge­re, vi­ser ny op­gø­rel­se fra ejen­doms­mæg­ler­kæ­den Ho­me og re­al­kre­di­tin­sti­tut­tet Re­al­kre­dit Dan­mark ( RD).

» Et som­mer­hus er ble­vet mar­kant bil­li­ge­re og me­re op­nå­e­ligt for fle­re dan­ske­re, « ud­ta­ler Mads Ellegaard, re­la­tions­chef i Ho­me, i en pres­se­med­del­el­se.

Kom­bi­na­tio­nen af de hi­sto­risk la­ve ren­ter på bo­lig­lån og de se­ne­re års mas­si­ve pris­fald gør, at man i dag kan slip­pe med en må­ned­lig ydel­se, der næ­sten er hal­ve­ret i for­hold til 2008, da som­mer­hus­mar­ke­det top­pe­de.

» Si­den 2008 er den må­ned­li­ge ydel­se ef­ter skat på det gen­nem­snit­li­ge som­mer­hus fal­det med cir­ka 43 pct. ved brug af et fast­for­ren­tet lån med af­drag - fra 7.205 kr. til nu 4.053 kr. Ta­ges der høj­de for den hø­je­re dis­po­nib­le ind­komst, er det re­el­le fi­nan­si­e­rings­fald på godt 50 pct, « si­ger che­fø­ko­nom Chri­sti­an Hil­ligsøe He­i­nig, RD, i pres­se­med­del­el­sen.

Su­per 2014

Med­reg­ner man frem­gan­gen i dan­sker­nes dis­po­nib­le ind­kom­ster, skal man til­ba­ge til 1999 for at fin­de et år, hvor ad­gan­gen til som­mer­hus­mar­ke­det har væ­ret li­ge så ’ nem’ rent øko­no­misk som i dag, kon­klu­de­rer RD og Ho­me.

Selv­om som­mer­hus­sal­get i 2014 var det bed­ste i syv år, frem­hæ­ver Ho­me og RD, at som­mer­hus­mar­ke­det i sær­lig grad er af­hæn­gigt af ly­se­re ti­der på det øv­ri­ge bo­lig­mar­ked.

Mens bå­de lej­lig­he­der og vil­la­er på land­s­plan er ste­get pænt i pris i det for­gang­ne år, især i og om­kring de sto­re by­er, hal­ter som­mer­hus­mar­ke­det sta­dig ef­ter. Iføl­ge Re­al­kre­di­t­rå­dets tal faldt det li­ge­frem med 5,4 pct., mens de ny­e­ste tal fra Dan­marks Sta­ti­stik er me­re op­ti­mi­sti­ske med en pris­frem­gang på 2 pct.

» Et som­mer­hus er i hø­je­re grad en hver­dag­sluksus og ik­ke en nød­ven­dig­hed. Dan­sker­ne kø­ber for at bru­ge som­mer­hu­set selv og evt. sup­ple­re med ud­lej­ning i min­dre om­fang, « si­ger Mads Ellegaard.

La­ve pri­ser og bil­li­ge lån be­ty­der, at de må­ned­li­ge lå­neud­gif­ter ved at ha­ve et som­mer­hus i dag fyl­der det sam­me i bud­get­tet, som de gjor­de i 1999. Mo­del­fo­to: Mal­te Kri­sti­an­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.