Dot Wes­smans dat­ter hårdt kvæ­stet

BT - - NYHEDER - Lars Westh Ja­cob­sen westh@ bt. dk

TRAFIKULYKKE

Bak­kesan­ge­r­in­den Dot Wes­smans 21- åri­ge dat­ter, Jo­han­ne, blev hårdt kvæ­stet i en vold­som trafikulykke. In­gen ved end­nu, hvor­dan dat­te­rens frem­tid bli­ver, op­ly­ser Dot Wessman til Bil­ledBla­det.

Ulyk­ken ske­te nat­ten til 1. fe­bru­ar på Hels­in­gør- mo­tor­vej­en i Nord­s­jæl­land. Jo­han­ne Wes­smans bil kør­te af vej­en og kol­li­de­re­de med nog­le træ­er. Ulyk­ken var så vold­som, at bi­lens pas­sa­ger­si­de blev vold­somt be­ska­di­get, og da red­nings­mand­ska­bet nå­e­de frem, sad Dot Wes­smans dat­ter fast­k­lemt og be­vidst­løs i bi­len.

Iføl­ge Po­li­tirap­por­ten. nu blev hun be­hand­let på ste­det af aku­t­læ­ge, in­den hun blev ha­stet til Rigs­ho­spi­ta­let, hvor hun i fem uger kæm­pe­de for sit liv, her­af tre uger i ko­ma.

» Selv om det ik­ke ske­te i høj fart, blev bi­len stærkt ha­va­re­ret, og Jo­han­nes ho­ved fik et me­get hårdt slag. Hel­dig­vis blev in­gen an­dre de­le af krop­pen be­ska­di­get, men hen­des ho­ved har må­ske lidt al­vor­lig ska­de. In­gen ved det end­nu, « si­ger Dot Wessman til Bil­ledBla­det.

Dat­te­ren er nu over­ført til en spe­ci­a­laf­de­ling, men hun er end­nu ik­ke ved fuld be­vidst­hed, og hun er kun i stand til at kom­mu­ni­ke­re mini­malt med dem om­kring hen­de.

Ulyk­ken har ramt he­le fa­mi­li­en hårdt, og uvis­he­den er det vær­ste. Dot Wessman, der er kæ­re­ste med Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt ( DF), har døtre­ne Jo­han­ne og sto­re­søste­ren Josephine sam­men med eks­man­den Tom­my.

Iføl­ge Bil­led- Bla­det var Jo­han­ne til dag­lig an­svar­lig for al ad­mi­ni­stra­tion og per­so­na­le i Bak­kens Hvi­le, hvor hun og­så ar­bej­de­de som tje­ner i sæ­so­nen.

I går åb­ne­de Bak­ken, og 13. maj åb­ner Bak­kens Hvi­le. Dot Wessman er fast be­slut­tet på at få li­vet til at gå vi­de­re, trods dat­te­rens uvis­se skæb­ne, men be­der om fred til at hånd­te­re fa­mi­li­ens svæ­re si­tu­a­tion.

Dot Wessman, her ved si­den af kæ­re­sten Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt ( DF), be­der om fred og ro ef­ter sin dat­ter Jo­han­ne Wes­smans trafikulykke. Ar­kiv­fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.