Kul­tur ’ Jeg vil ha’ grim

Mu­si­ke­ren Kasper Ei­strup fra Kas­h­mir er til­ba­ge som kunst­ma­ler

BT - - KULTUR - Lon­nie Kjer bt@ bt. dk

MUL­TI­KUNST­NER

For­æl­dre­ne. En gam­mel ven. En sam­ar­bejds­part­ner og en lil­le mand i en ro­båd.

Mu­si­ker og bil­led­kunst­ner Kasper Ei­strups nye ud­stil­ling er en slags kær­lig­heds­hi­sto­rie. Og ka­rak­te­rer­ne i ‘ Book of love’ kan fin­de sig selv på væg­gen i Gal­le­ri Beno­ni. Po­rtræt­te­ret i kær­ligt ka­os og jag­ten på kær­lig­he­dens væ­sen.

Sidst jeg så Kasper Ei­strup, var dér, hvor han i man­ges ho­ve­d­er hø­rer hjem­me: På sce­nen som san­ger i det dan­ske ro­ck­band Kas­h­mir. Ik­ke de­sto min­dre op­træ­der han me­re end sce­ne­vant, mens han pe­ger, ge­sti­ku­le­rer og be­gej­stret for­tæl­ler om sin ud­stil­ling min­dre end 24 ti­mer in­den, dø­ren åb­nes for of­fent­lig­he­den.

Det teg­ner loven­de. He­le mo­le­vit­ten er solgt på for­hånd.

Men li­ge nu er der tomt i gal­le­ri­et. Bort­set fra sto­re og små vær­ker, der har fun­det den rig­ti­ge plads og hæn­ger si­de om si­de med hver sin sær­li­ge hi­sto­rie.

Hi­ver og flår

Pak­ket ind i en sam­men­hæng af stem­nin­ger, skæb­ner, far­ver og for­tæl­lin­ger om mø­det med de en­kel­te per­so­ner, Ei­strup har fo­to­gra­fe­ret, ef­ter­be­ar­bej­det på com­pu­te­ren – og vold­ta­get med fa­vo­rit­kug­le­pen­nen, han hi­ver op af lommen.

» Jeg teg­ner, hi­ver og flår i bil­le­der­ne, til de får den dyb­de, ener­gi, ret­ning og det ka­os, jeg selv godt ka’ li’. Det er et ek­stremt tids­kræ­ven­de og sinds­sygt en­somt ar­bej­de, men til gen­gæld er til­freds­stil­lel­sen, når jeg nær­mer mig, fan­ta­stisk, « si­ger han om vær­ker­ne, der in­klu­de­rer et blan­dings­mis­brug af bå­de olie­ma­le­ri, li­to­gra­fi og teg­ning.

» Se min far dér. Han har få­et stør­re ører og hæn­der. Jeg kan godt li’ sto­re hæn­der. Jeg kan i det he­le ta­get godt li’ hæn­der, for­di de for­tæl­ler me­get om, hvem du sid­der over­for. Hvad har per­so­ner­ne la­vet, og har han el­ler hun over­ho­ve­det ar­bej­det, « for­tæl­ler Ei­strup, der har brugt man­ge må­ne­der på bil­le­det af fa­de­ren.

Det er jo min far

» Det tog tid. Selv­føl­ge­lig ar­bej­der jeg ik­ke kon­stant og ak­tivt i så lang tid på et bil­le­de, men li­ge præ­cis det­te tog tid. Det er jo og­så min far. Hvor­dan kla­rer man li­ge dén? Det skul­le væ­re ham, som han er med idéer og rød­vin og en fest i lommen. Det sy­nes jeg, man kan se. «

Han har og­så øvet sig. Har be­skæf­ti­get sig med kun­sten læn­ge­re, end han har spil­let mu­sik og væl­te­de lan­det med suc­ce­sen Kas­h­mir, der li­ge så godt kun­ne ha’ væ­ret en mu­si­kalsk pau­se­fisk i Ei­strups bil­led­kunst­ne­ri­ske kar­ri­e­re, hvis alt­så ik­ke det var for den suc­ces, ban­det fik.

» For mig var mu­sik­ken et op­rør. Hjem­me hos os for­stod vi kunst, men rock’n’roll for­stod mi­ne for­æl­dre ik­ke. De ku’ godt li’ mu­sik, men det var kun­sten, der var om­drej­nings­punk­tet, og det er min mor som bil­led­kunst­ner, der har in­spi­re­ret mig og sør­get for, at jeg al­tid har kun­net ar­bej­de med de ting, jeg hav­de lyst til. «

Og selv om der umid­del­bart sy­nes et styk­ke vej fra Kas­h­mir til kun­sten, er det for Ei­strup lidt to si­der af sam­me sag.

» Det hand­ler om det sam­me. Mu­sik og bil­le­der. Vær­ker­ne kun­ne godt væ­re en fy­sisk bil­led­gø­rel­se af min mu­sik, og jeg kan sag­tens selv se sam­men­hæn­gen. Må­ske og­så melan­ko­li­en og ef­ter­tænksom­he­den. Ik­ke for­di jeg selv er melan­ko­li­en selv. Jeg kan ba­re bedst li’ at po­rtræt­te­re de ting, der står lidt i skyg­gen og ik­ke la­ver no­get, der li­ge pas­ser til so­fa­en el­ler gar­di­ner­ne. Jeg vil ger­ne ha’ lidt grim­hed og lidt ka­os. «

I mor­gen ( i dag, red.) er det sto­re ar­bej­de over­stå­et. Vær­ker­ne flyt­ter snart hjem­me­fra, Ei­strups før­ste so­loud­stil­ling i ot­te år le­ver sit eget liv. BLÅ BOG

Bal­ta­zar Ei­strup ( født 24. ja­nu­ar 1973 i Sko­vs­ho­ved nord for Kø­ben­havn) er en dansk mu­si­ker, kom­po­nist og bil­led­kunst­ner.

og gu­i­ta­rist i ban­det Kas­h­mir, der bl. a. er kendt fra ’ Gra­celand’, ’ Ro­ck­et Bro­t­hers’, ’ Se­rap­hina’, ’ The Af­ter­math’, ’ Mum In Love, Dad­dy’s In Spa­ce’.

kan op­le­ve ud­stil­lin­gen ’ Book of Love’ på Gal­le­ri Beno­ni, Sto­re Kon­gens­ga­de 40, 1264 Kø­ben­havn K. i dag 27. marts. Ud­stil­lin­gen slut­ter 5. maj.

er tirs­dag- fre­dag, kl. 12.00- 17.00 og lør­dag kl. 12.00- 15.00. Gra­tis en­tré.

Kasper

San­ger

Du Fer­ni­se­ring Åb­ning­sti­der

Mum in love, dad­dy’s in spa­ce. For før­ste gang kom­mer der bil­le­de på ’ ho­ved­per­so­ner­ne’ i Kasper Ei­strups og Kas­h­mirs før­ste hit.

Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.