Dansk revys god­fat­her

BT - - NAV­NE - Sø­ren Schau­ser shx@ ber­ling­s­ke. dk

75 I DAG

» Jeg ken­der no­get til folks smag. Jeg er pu­bli­kums stem­me, så at si­ge. «

Ernst Tril­lings­gaard ved, hvad pu­bli­kum vil ha­ve – bå­de li­ge nu og til næ­ste som­mer!

Han har væ­ret chef for ind­til fl ere kul­tur­hu­se i det jy­ske og dan­net sko­le med sit fo­kus på sam­ar­bej­de mel­lem lo­ka­le myn­dig­he­der.

Og han har i man­ge år væ­ret le­der el­ler kon­su­lent på revy­er i he­le lan­det. Oft e med nav­ne, an­dre ik­ke kend­te end­nu. Men som si­den blev fol­ke­e­je.

Tril­lings­gaard stam­mer fra Je­gin­dø i Lim­fj or­den og kun­ne for en hånd­fuld år si­den se det lil­le sam­fund dø­be en vej med hans navn.

Ud­dan­nel­sen i her­re­e­kvi­pe­ring blev al­drig brugt til no­get sær­ligt. For han fi k job som for­ret­nings­fø­rer for Vilds­und Dy­re­park kun 21 år gam­mel.

Par­ken syd for Thi­sted vil­le gø­re no­get ved un­der­hold­nin­gen og lod den un­ge mand in­vi­te­re nav­ne som Lily Broberg, Gret­he Søn­ck og Four Ja­cks. Det blev en mæg­tig suc­ces. Så han søg­te i 1965 po­sten som Holste­bro Hal­lens før­ste di­rek­tør og fi k den med det sam­me. Ud­dan­nel­ser i kul­tur­le­del­se fand­tes ik­ke end­nu. En mand med er­fa­ring var guld værd.

Ernst Tril­lings­gaard ban­ke­de på få år hal­len op til et stort sted. Det var og­så her, han op­da­ge­de revy­gen­rens po­ten­ti­a­le. By­ens som­mer­revy åb­ne­de i 1969 i sam­ar­bej­de med ven­nen Lou­is Mie­he- Re­nard og blev snart lan­dets stør­ste.

Kend­te showskik­kel­ser som Bo­dil Ud­sen, Karl Steg­ger, Erik Paa­ske og Dirch Pas­ser var selvskrev­ne til ste­det.

Men den sta­dig un­ge kul­tu­ren- tre­pre­nør hav­de og­så blik for nav­ne som Ulf Pil­gaard, Claus Ryskjær og Lis­bet Da­hl. Utal­li­ge sce­ne­kunst­ne­re i den let­te­re gen­re har mødt Tril­lings­gaards drev­ne øje og få­et en tid­lig kar­ri­e­re.

De to år­ti­er i Holste­bro stod og­så i eks­pe­ri­men­tets tegn:

Tril­lings­gaard ud­vik­le­de et sam­ar­bej­de mel­lem kul­tur­li­vet og det pri­va­te. Han bad sim­pelt­hen for­ret­nings­li­vet i Holste­bro støt­te op om større ak­ti­vi­te­ter på kul­tu­r­om­rå­det. Ini­ti­a­ti­vet kun­ne gi­ve by­en pro­fi l som ak­tiv kul­tur­by og på sigt til­træk­ke højt ud­dan­net ar­bejds­kraft .

Så da Aal­borg Hal­ler­ne skul­le lø­bes i gang, blev han he­ad­huntet til stil­lin­gen som di­rek­tør. Hal­ler­ne skift ede si­den navn til Aal­borg Kon­gres og Kul­tur Cen­ter og blev en stor spil­ler i lim­fj ord­s­by­en.

Hu­set har i dag nå­et et bud­get på langt over 100 mio. kr. og et be­søgstal på en halv mil­li­on om året. Om­kring to tred­je­de­le af gæ­ster­ne kom­mer til kon­gres­ser og ud­stil­lin­ger, re­sten til op­træ­de­ner på sce­nen.

Ernst Tril­lings­gaard fort­sat­te og­så sit ar­bej­de med revy­gen­ren, har i man­ge år væ­ret kon­su­lent på Cir­kus­revy­en i Kø­ben­havn og står som dansk revys ukro­ne­de kon­ge.

Man­ge af de stør­ste nav­ne i po­pkul­tu­ren har op­t­rå­dt i Tril­lings­gaards hal­ler og plan­tet et træ i den til­hø­ren­de park: Ste­vie Won­der, Mi­les Da­vis, Elt­on Jo­hn, Rod Stewart, Ky­lie Mi­nogue, Bey­on­cé med fl ere.

Og selv om han vel har et me­re di­stant for­hold til fi nkul­tur, så ken­der han og­så dens værd. Han har ek­sem­pel­vis haft Wi­e­ner­fi lhar­moni­ker­ne og san­ge­re som Ki­ri te Ka­nawa og Ro­ber­to Alag­na en­ga­ge­ret.

Ernst Tril­lings­gaard tog for 14 år si­den ini­ti­a­tiv til det nu­væ­ren­de Aal­borg Ope­ra Festi­val og kun­ne så sent som sid­ste år mod­ta­ge Lauritzen­fon­dens Vi­sions­pris på 100.000 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.