Mod al­le od­ds

BT - - TV - KOMEDIE 13: 25 22: 30 00: 05- 05: 05 09: 10 11: 25 18: 50 16: 45 21: 00 07: 25 15: 00

Den un­ge sven­ske ad­vo­kat Ma­lou le­ver en me­get or­dens­præ­get til­væ­rel­se i Sto­ck­holm med sin for­lo­ve­de, Ste­fan. Ma­lou tror på, at lyk­ken fi ndes i det nø­je til­ret­telag­te liv. Da hun bli­ver for­frem­met til fi rma­ets af­de­ling i Kø­ben­havn, hvor hun kan­di­de­rer til po­sten som part­ner, ta­ger hun mod ud­for­drin­gen, pak­ker si­ne ting og sæt­ter kur­sen mod den dan­ske ho­ved­stad. Her er den ustruk­tu­re­re­de dan­ske bør­ne­bogs­for­fat­ter Si­mon net­op ble­vet for­ladt af sin man­ge­åri­ge kæ­re­ste Tina, og han skal der­for røm­me den lej­lig­hed, som han skul­le ha­ve bo­et i sam- men med Tina. Det har han ik­ke få­et gjort, og plud­se­lig står Ma­lou midt i Si­mons hjem med al­le si­ne fl yt­te­kas­ser. Lej­lig­he­den er nu ud­le­jet til Ma­lou, og me­get mod­stræ­ben­de går hun med til at la­de ham bli­ve bo­en­de et par da­ge. Si­mon har des­u­den li­ge mod­ta­get dom­men om, at han vil få me­get svært ved at få børn. No­get af et slag for en mand, der bræn­den­de øn­sker sig en fa­mi­lie. Si­mon og Ma­lou kom­mer til at de­le lej­lig­hed lidt

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: læn­ge­re end plan­lagt. De er hin­an­dens di­a­me­tra­le mod­sæt­nin­ger, al­li­ge­vel bli­ver dra­get mod hin­an­den. ( TV 2)

( T) Kap­ta­jn Sind­bad. Ame­ri­kansk eventyrfilm fra 1963. ( T) Et strejf af solskin. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1965. ( T) Ja­get af spio­ner. Ame­ri­kansk kri­mi­ko­me­die fra 1963. Cab­le Hogue – Præ­ri­ens tørsti­ge mand. Ame­ri­kansk wester­n­ko­me­die fra 1970.

( T) De red ef­ter guld. Ame­ri­kansk western fra 1962. ( T) Sin­gin’ in the Rain. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1952. ( T) Mr. Sk­ef­fing­ton. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1944. ( T) Kon­voj over Nor­dat­lan­ten. Ame­ri­kansk krigs­dra­ma fra 1943. ( T) Po­int Blank. Ame­ri­kansk thril­ler fra 1967. ( T) Sit­ting Tar­get. Ame­ri­kansk actionfilm fra 1972.

Nat- tv.

Dejan Cukic som Si­mon og Tu­va No­vo­t­ny som Ma­lou i den dan­ske komedie ” Si­mon & Ma­lou” fra 2009. Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.