HI­STO­RI­ENS VÆR­STE FLYU­LYK­KE

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 38 år si­den 1977:

LØVEN 22.07 - 22.08 Kær­lig­he­dens pla­net Ve­nus er net­op kom­met ind i dit tegn. Det sæt­ter ek­stra fo­kus på dit kær­lig­heds­liv samt i sa­ger om­kring øko­no­mi. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:***** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Der er fl ere be­græns­nin­ger i luft en, end du bry­der dig om. Sa­gen er dog, at du selv skal spre­de sky­er­ne og be­gyn­de at se me­re klart. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Der er sær­lig fo­kus på ting og sa­ger om­kring bi­ler, tra­fi k el­ler trans­port, og hvor det gæl­der for dig­om at ha­ve en god po­r­tion tå­l­mo­dig­hed. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:*** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Der lig­ger sær­lig ud­for­drin­ger til dig om­kring di­ne pen­ge­sa­ger el­ler no­get, som har med dit kær­lig­heds­liv at gø­re, som det er en god idé at ta­ge op. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Må­nen på­vir­ker dit tegn i dag. Det læg­ger op til, at du skal væ­re ek­stra op­mærk­som på, hvor­dan du får dæk­ket di­ne eg­ne fø­lel­ses­mæs­si­ge be­hov. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:*** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Da­gen i dag by­der på op­le­vel­ser, som en­ten vil af­slut­te et ka­pi­tel i dit liv for dig, el­ler omvendt at no­get helt nyt skal på­be­gyn­des. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Du er me­re stærk og hand­le­kraft ig, end du læn­ge har væ­ret. Du er i syv sind om­kring et valg. Her gæl­der det om at lyt­te til dit hjer­te. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:*** FISKENE 19.02 - 19.03 Der lig­ger en sær­de­les uro­lig og rast­løs ener­gi i luft en. Det vil gæl­de om at ta­ge det ro­ligt, men sam­ti­dig væ­re op­rig­tig over­for dig selv. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*

96). ( Svær 14). ( Mid­del 81). ( Nem

583 om­kom­mer, da to Bo­e­ing 747- fly fra Pan Am og KLM kol­li­de­rer på start­ba­nen i luft­hav­nen på den stør­ste af De Ka­na­ri­ske Øer, Te­ne­ri­fe, i Spa­ni­en. Det er hi­sto­ri­ens vær­ste flyu­lyk­ke. Beg­ge fly var ble­vet om­di­ri­ge­ret til Te­ne­ri­fe fra luft­hav­nen på nær­lig­gen­de Gran Ca­na­ria på grund af en bom­be­trus­sel, da de kol­li­de­re­de. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.