Mu­sik til hjer­tet ’’

BT - - TV- GUIDE - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk Mi­cha­el Mey­er­heim

Det er no­get sær­ligt rø­ren­de ved børn, som har det svært. Det, at de al­drig be­kla­ger sig, gør ba­re én ek­stra blød om hjer­tet

VEL­GØ­REN­HED

TV2 Char­lie fo­ku­se­rer på hjer­tes­und­hed og vel­gø­ren­hed, når der lør­dag af­ten blæn­des op for den år­li­ge hjer­te­gal­la.

Det er igen Ce­ci­lie Frøkjær og Mi­cha­el Mey­er­heim, der er vær­ter ved det stor­slå­e­de li­ves­how til for­del for Hjer­te­for­e­nin­gen.

Og mens Mi­cha­el og Ce­ci­lie sam­ler pen­ge ind til det go­de for­mål, sør­ger An­ne Lin­net, Al­ber­te, Jo­hn­ny Lo­gan, Sko/ Torp og man­ge fle­re for en fest­lig af­ten i In­du­stri­ens Hus i Kø­ben­havn med un­der­hold­ning i topklas­se.

For­ud for ’ Char­lies Hjer­te­gal­la’ mød­te vær­ter­ne Ce­ci­lie Frøkjær og Mi­cha­el Mey­er­heim Asnæs- fa­mi­li­en Carl­sen, der har hjer­te­syg­dom tæt in­de på li­vet. I 2007 dø­de Ma­ri- An­na og Bri­an Carl­sens kun ni- må­ne­der gam­le dat­ter Kri­sti­ne så­le­des af en al­vor­lig hjer­te­syg­dom.

Men her­med var fa­mi­li­en Carl­sens prø­vel­ser ik­ke for­bi. Så­le­des blev de­res næ­ste barn Ber­tram og­så født med en hjer­te­fejl - men langt­fra så al­vor­lig som Kri­sti­nes. Og i dag er Ber­tram ef­ter fle­re ope­ra­tio­ner en glad og sund dreng.

» Der er no­get sær­ligt rø- ren­de ved børn, som har det svært. Det, at de al­drig be­kla­ger sig, gør ba­re én ek­stra blød om hjer­tet. Så­dan en fyr er Ber­tram - han har ba­re ta­get det he­le i stiv arm, « si­ger Mi­cha­el Mey­er­heim om den fe­måri­ge Ber­tram.

Ved hjer­te- te­le­fo­ner­ne sid­der bl. a. Pe­ter My­gind, Per Pal­le­sen og Ul­la Ter­kel­sen. TV2 CHAR­LIE LØR­DAG 20.55 ’ CHAR­LIES HJER­TE­GAL­LA’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.