LØR­DA­GENS FILM

BT - - TV- GUIDE -

Ame­ri­kansk western fra 1967. ( Hom­bre) Jo­hn Rus­sell er hvid, men er vok­set op blandt apa­che- in­di­a­ner­ne. Ef­ter et be­søg i by­en, hvor han net­op har ar­vet et pen­sio­nat, sti­ger han på en di­li­gen­ce sam­men med syv an­dre. Rus­sell har ik­ke me­get til overs for si­ne hvi­de med­pas­sa­ge­rer, men da di­li­gen­cen bli­ver over­fal­det af en rø­ver­ban­de, må han træ­de i ak­tion. Med­vir­ken­de: Jo­hn: Paul New­man, Favor: Fredric March og Gri­mes: Ri­chard Boo­ne. In­struk­tion: Martin Ritt. DR1 kl. 23.55 Ame­ri­kansk ro­man­tisk komedie fra 2012. ( Ba­chel­o­ret­te) Da den halv­kik­se­de Becky skal gif­tes, væl­ger hun, til de­res sto­re over­ra­skel­se, de tre high school- ve­nin­der Re­gan, Ge­na og Ka­tie som bru­depi­ger. De tre pi­ger ar­ran­ge­rer Beck­ys po­l­te­ra­bend, men da Becky op­re­vet for­la­der fe­sten ef­ter en kik­set strip­tea­se, en­der af­te­nen i ka­os. Med­vir­ken­de: Re­gan: Kir­sten Dunst, Becky: Re­bel Wil­son og Ge­na: Lizzy Ca­plan. In­struk­tion: Les­lye He­ad­land. TV 2 kl. 22.50 Amr. ro­man­tisk komedie fra 2000. ( What Women Want) Ni­ck er en mands­cha­u­vi­ni­stisk re­k­la­me­fyr, hvis liv ven­des på ho­ve­d­et, da han ud­sæt­tes for en ulyk­ke i ba­de­ka­ret, der fø­rer til, at han plud­se­lig kan hø­re hvad kvin­der tæn­ker. Til at be­gyn­de med vil han egent­lig ba­re af med den­ne egen­skab, men en psy­ko­log over­ta­ler ham til i ste­det at ud­nyt­te si­ne ny­er­hver­ve­de ev­ner. Hans før­ste mål er Dar­cy, der fik en for­frem­mel­se som Ni­ck i grun­den skul­le ha­ve haft. Men net­op som hans plan be­gyn­der at fun­ge­re, kom­mer kær­lig­he­den i vej­en. Med­vir­ken­de: Ni­ck Mars­hall: Mel Gib­son, Dar­cy McGu­i­re: He­len Hunt og Mor­gan Farwell: Mark Feu­er­ste­in. In­struk­tion: Nan­cy Mey­ers. TV3 kl. 20.00 Ame­ri­kansk komedie fra 2009. ( Coup­les Re­tre­at) Et par, hvis æg­te­skab hal­ter, in­vi­te­rer tre par med på en rej­se til en tro­pisk fe­ri­eø, hvor par­ret selv plan­læg­ger at lø­se de­res æg­te­ska­be­li­ge pro­ble­mer vha. par­te­ra­pi. De an­dre par, der ser frem til at kun­ne slap­pe ube­kym­ret af i so­len, er­fa­rer dog snart, at del­ta­gel­se i fe­ri­e­ste­dets par­te­ra­pi er ob­liga­to­risk for over­ho­ve­det at kun­ne op­hol­de sig på øen. Med­vir­ken­de: Da­ve: Vin­ce Vaug­hn, Ja­son Smith: Ja­son Ba­te­man og Ron­nie: Ma­lin Åker­man. In­struk­tion: Pe­ter Bil­lings­ley. TV3 kl. 22.30 Ame­ri­kansk actiondra­ma fra 1991. ( Ba­ck­draft) Bri­an ven­der hjem til Chi­ca­go for at ar­bej­de som brand­mand og vi­dere­fø­re fa­mi­li­ens tra­di­tion for at kæm­pe mod flam­mer­ne. I mel­lem­ti­den er hans bror Step­hen ble­vet brand­chef, og han tror ik­ke, at Bri­an har, hvad der kræ­ves. De får de­res sag for i nog­le sær­ligt on­dar­te­de bran­de, påsat af en dre­ven py­ro­man, som Bri­an svær­ger at uska­de­lig­gø­re. Med­vir­ken­de: Den­nis McCaf­frey: Kurt Rus­sell, Bri­an McCaf­frey: Wil­li­am Baldwin og Ro­nald Bar­tel: Do­nald Sut­her­land. In­struk­tion: Ron Howard. DR2 kl. 16.50 Ame­ri­kansk dra­ma fra 2000. ( Men of Ho­nor) Carl Bras­hear er en ung, sort ma­tros, som kom­mer ind på dyk­ker­ud­dan­nel­sen i den ame­ri­kan­ske ma­ri­ne. På trods af ma­ri­nens po­li­tik om at in­te­gre­re far­ve­de mø­des Carl med ra­ce­for­dom­me og mod­vil­je – ik­ke mindst fra den bit­re læ­rer Bil­ly Sun­day, som ny­der at pi­ne si­ne ele­ver. Medv.: Les­lie W. » Bil­ly « Sun­day: Ro­bert De Niro, Carl » Cook­ie « Bras­hear: Cuba Gooding Jr. og Gwen Sun­day: Char­lize Theron. In­struk­tion: Ge­or­ge Til­l­man Jr. TV3+ kl. 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.